Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statyka i dynamika konstrukcji budolwanych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-511-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczania amplitud sił bezwładności w układach obciążonych dynamicznie. BG1A_W05, BG1A_W07 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna założenia metody przemieszczeń w celu wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych geometrycznie niewyznaczalnych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BG1A_W05, BG1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna algorytm wyznaczania częstotliwości i postaci drgań własnych płaskich układów prętowych. BG1A_W05, BG1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi uwzdlędniać w obliczeniach proste wpływy dynamiczne w konstrukcjach. BG1A_U04, BG1A_U10, BG1A_U07 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi wyznaczyć częstoliwości i postecie drgań wsłasnych płaskich układów prętowych. BG1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_U003 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach geometrycznie niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BG1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczania amplitud sił bezwładności w układach obciążonych dynamicznie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna założenia metody przemieszczeń w celu wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych geometrycznie niewyznaczalnych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna algorytm wyznaczania częstotliwości i postaci drgań własnych płaskich układów prętowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi uwzdlędniać w obliczeniach proste wpływy dynamiczne w konstrukcjach. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć częstoliwości i postecie drgań wsłasnych płaskich układów prętowych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach geometrycznie niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Założenia klasycznej metody przemieszczeń dla płaskich układów prętowych. Stopnie kinematycznej niewyznaczalności. Układ podstawowy metody przemieszczeń. Wzory transformacyjne. Plany przesuwów w płaskich układów ramowych. Wyznaczanie wykresów sił przekrojowych metodą przemieszczeń od obciążeń statycznych, geotermicznych i termicznych.
Podstawowe pojęcia służące do zrozumienia dynamiki budowli. Ruch drgający, masa, siła w czasie. Liczba dynamicznych stopni swobody. Schemat dynamiczny konstrukcji. Drgania własne swobodne układu o „n” stopniach dynamicznej swobody. Widmo częstości własnych, forma drgań i sprawdzanie warunku ortogonalności.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rozwiązywanie zadań metodą przemieszczeń, układy statycznie niewyznaczalne. Obciążenie statyczne, geometryczne i termiczne. Wyznaczanie częstości drgań własnych, widma drgań i sprawdzanie warunku ortogonalności w układach statycznie wyznaczalnych i statycznie niewyznaczalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 78 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z zaliczenia semestr 4 (waga 0,2), semestr 5 (waga 0,2) oraz oceny z egzaminu (waga 0,6).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aby przystąpić do modułu wymagane jest zaliczenie modułu Statyka i dynamika konstrukcji budowlanych semestr 4.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Marian Paluch: Podstawy mechaniki budowli. AGH.
 2. Marian Paluch: Mechanika budowli – Teoria i przykłady. AGH.
 3. Marian Paluch: Mechanika budowli – Teoria i przykłady. PWN.
 4. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 1. PWN.
 5. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 2. PWN.
 6. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 1. Wydawnictwo PK.
 7. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 2. Wydawnictwo PK.
 8. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 1. Układy statycznie wyznaczalne. PWN.
 9. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 2. Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych. PWN.
 10. Jerzy Bogusz: Metoda sił. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
 11. Jerzy Bogusz: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów w trakcie semestru.
 • W terminie podstawowym ocena z zaliczenia jest średnią pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów z uwzględnieniem ewentualnych ocen z odpowiedzi.
 • Termin poprawkowy polega na poprawie jednego niezaliczonego kolokwium, a ocena z zaliczenia obliczana jest tak jak w terminie podstawowym (z uwzględnieniem poprawionej oceny).
 • Niezaliczenie więcej niż jednego kolokwium w trakcie semestru skutkuje brakiem zaliczenia!
 • Pozytywną ocenę z zaliczenia można podwyższyć przez poprawę najsłabiej napisanego kolokwium w terminie poprawkowym.
 • Nadrabianie zaległości odbywa się w równoległej grupie ćwiczeniowej w miarę możliwości dydaktycznych za zgodą prowadzącego zajęcia lub w wyjątkowych przypadkach w trybie indywidualnym.
 • Egzamin obejmuje materiał z dwóch semestrów przedmiotu.