Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentowanie
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-601-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące zasad projektowania i wykonywania różnych rodzajów fundamentów oraz sposobu ich doboru w zależności od warunków geotechnicznych i rodzaju konstrukcji. BG1A_W08, BG1A_W07, BG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna i rozumie podejście polskie i europejskie do projektowania fundamentów bezpośrednich i pośrednich. BG1A_W01, BG1A_W03, BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązywać problemy związane z fundamentowaniem zarówno konstrukcji projektowanych jak i obiektów istniejących (w tym zabytkowych). BG1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student umie przedstawiać koncepcje projektowe fundamentów w różnych warunkach geotechnicznych i wykonywać obliczenia projektowe (w zakresie fundamentowania bezpośredniego i pośredniego) zgodnie z polskimi jak i europejskimi normami. BG1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie wpływy działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, ryzyko związane z ingerencją budowlaną na obszarach o gęstej (w tym historycznej) zabudowie oraz aspekty finansowe podjętych lub zaniechanych działań. BG1A_K01, BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące zasad projektowania i wykonywania różnych rodzajów fundamentów oraz sposobu ich doboru w zależności od warunków geotechnicznych i rodzaju konstrukcji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podejście polskie i europejskie do projektowania fundamentów bezpośrednich i pośrednich. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązywać problemy związane z fundamentowaniem zarówno konstrukcji projektowanych jak i obiektów istniejących (w tym zabytkowych). + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie przedstawiać koncepcje projektowe fundamentów w różnych warunkach geotechnicznych i wykonywać obliczenia projektowe (w zakresie fundamentowania bezpośredniego i pośredniego) zgodnie z polskimi jak i europejskimi normami. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie wpływy działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, ryzyko związane z ingerencją budowlaną na obszarach o gęstej (w tym historycznej) zabudowie oraz aspekty finansowe podjętych lub zaniechanych działań. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Ogólne wiadomości o fundamentach (definicje, podziały, kryteria poprawnie zaprojektowanego fundamentu). Fundamenty bezpośrednie. Fundamenty pośrednie – kesony i studnie (rys historyczny, zastosowanie, podstawy projektowania). Fundamenty palowe (podziały, najważniejsze technologie, metody testowania).Roboty ziemne (podziały, wykonywanie, odwadnianie, zabezpieczanie wykopów). Wykopy fundamentowe – ściany szczelne i szczelinowe (metody obliczeniowe i wykonawstwo). Wzmacnianie podłoża (cele, metody). Wzmacnianie istniejących fundamentów (m.in. zabytkowych).
Obiekty budowlane na terenach górniczych (wymagania techniczno-budowlane).

Ćwiczenia projektowe:

Czynniki wpływające na wybór sposobu posadowienia. Czynniki wpływające na wybór głębokości posadowienia. Fundamenty pośrednie (zasady projektowania zgodnie z normami PN-81-B-03020 oraz PN-EN 1997-1:2008). Projekt fundamentu bezpośredniego. Fundamenty palowe (zasady projektowania zgodnie z normami PN-83-B-02482 oraz PN-EN 1997-2:2009 i metodą Wiłuna). Projekt fundamentu pośredniego palowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,7) i ćwiczeń projektowych (waga 0,3). Inne aktywności mogą być również premiowane.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość mechaniki gruntów (w tym badań laboratoryjnych i polowych oraz wyznaczanych na ich podstawie parametrów podłoża budowlanego).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wiłun Z. „Zarys geotechniki”, WKŁ, Warszawa 2000.
2. Pisarczyk St. „Mechanika Gruntów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Fundamentowanie 1999.
3. Lambe T.W.,Whitman R.V. „Mechanika gruntów” t.1,2. Arkady, Warszawa 1978.
4. Grabowski Z., Pisarczyk ST., Obrycki M. „Fundamentowanie”, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
5. Rybak Cz. i inni „Fundamentowanie. Projektowanie posadowień” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1999.
6. Gwizdała K. „Fundamenty palowe” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
7. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2011
8. Puła O. „Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7”, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2011
9. Orr T.L.L., Farrell E. R. „Geotechnical Design to EC7”, Springer London Ltd, 1999
10. Simpson B., Driscoll R. „Eurocode 7 a commentary” Construction Publications Ltd.,Watford 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której znajduje się kurs Fundamentowanie, zawierający prezentacje z wykładów, zadania do oddania, testy do rozwiązywania oraz inne informacje (np. filmy z przykładami technologii i realizacji prac fundamentowych).