Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język polski w technice
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-604-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 wie, jak poprawnie napisać tekst użytkowy BG1A_W15, BG1A_W16, BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 wie, jakie są pospolite błędy językowe w piśmie BG1A_W12, BG1A_W10, BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 wie, jak bezbłędnie przeliczać jednostki fizyczne miar i wag BG1A_W24, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 wie, jakie są pospolite błędy językowe w słownictwie BG1A_W22, BG1A_W25, BG1A_W24, BG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 student posiada umiejętność poprawnego pisania BG1A_U17, BG1A_U27, BG1A_U28 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 student posiada umiejętność poprawnego przeliczania jednostek fizycznych BG1A_U27, BG1A_U25 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 student posiada umiejętność poprawnego wysławiania się BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomośc potrzeby ciągłego samokształcenia BG1A_K02, BG1A_K03, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 student reprezentuje postawę człowieka wykształconego i inteligentnego BG1A_K02, BG1A_K04, BG1A_K03, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_K003 student jest elokwentny, dba o piękno języka ojczystego BG1A_K02, BG1A_K03, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 wie, jak poprawnie napisać tekst użytkowy + - - - - - - - - - -
M_W002 wie, jakie są pospolite błędy językowe w piśmie + - - - - - - - - - -
M_W003 wie, jak bezbłędnie przeliczać jednostki fizyczne miar i wag + - - - - - - - - - -
M_W004 wie, jakie są pospolite błędy językowe w słownictwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student posiada umiejętność poprawnego pisania + - - - - - - - - - -
M_U002 student posiada umiejętność poprawnego przeliczania jednostek fizycznych + - - - - - - - - - -
M_U003 student posiada umiejętność poprawnego wysławiania się + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomośc potrzeby ciągłego samokształcenia + - - - - - - - - - -
M_K002 student reprezentuje postawę człowieka wykształconego i inteligentnego + - - - - - - - - - -
M_K003 student jest elokwentny, dba o piękno języka ojczystego + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Kryteria poprawności językowej

  Kryteria poprawności językowej
  Przydatność funkcjonalna. Zgodność z systemem. Zgodność ze zwyczajem społecznym. Etos mówcy

 2. Błędy językowe

  Błędy językowe
  Błędy gramatyczne fleksyjne i składniowe, błędy leksykalne, błędy fonetyczne, błędy frazeologiczne, błędy stylistyczne, błędy ortograficzne; błędy interpunkcyjne. Występowanie w tekstach technicznych

 3. Podstawowe zasady pisowni polskiej

  Podstawowe zasady pisowni polskiej
  Zasady ortografii. Praca z tekstem ogólnym i technicznym
  Zasady interpunkcji. Praca z tekstem ogólnym i technicznym.
  Akcent w polszczyźnie i wyrazach obcojęzycznych

 4. Skróty i skrótowce

  Skróty i skrótowce. Zasady pisowni i odmiany. Zastosowanie w tekstach technicznych

 5. Problem spolszczania nazw obcojęzycznych

  Problem spolszczania nazw obcojęzycznych. Pochodzenie wyrazów i wyrażeń. Zapożyczenia. Formy gwarowe i regionalne

 6. Jednostki w układzie SI i pozasystemowe

  Jednostki w układzie SI. Pisownia i odmiana. Przeliczanie jednostek. Jednostki fizyczne. Przeliczanie jednostek. Jednostki pozasystemowe

 7. Eufemizmy, neologizmy, eponimy, paronimy, peryfrazy

  Eufemizmy, neologizmy, eponimy, paronimy, peryfrazy.
  Synonimy i antonimy

 8. Jak poprawnie napisać?

  Jak poprawnie napisać życiorys, podanie, list motywacyjny, referat, podziękowanie, przeprosiny, opinię. Jak poprawnie napisać sprawozdanie, raport

 9. Komunikowanie interpersonalne

  Komunikowanie interpersonalne. Etykieta językowa jako składnik triady aksjologicznej: dobro – piękno – prawda. Kilka praktycznych rad. Postulaty negatywne. Zasady w komunikowaniu interpersonalnym. Zasada symetryczności zachowań grzecznościowych. Zasada solidarności z partnerem. Zasada bycia podwładnym

 10. Norma ogólnopolska a odchylenia regionalne

  Wstęp. Norma ogólnopolska a odchylenia regionalne (mazurzenie, ślązaczyzna, warsiawskie). Od czego zależy piękno i poprawność codziennych wypowiedzi? Język jako najbardziej uniwersalny i najsprawniejszy sposób porozumiewania się między ludźmi

 11. Grzeczność językowa

  Grzeczność językowa
  Zwracanie się do odbiorcy. Sposób przedstawiania się. kolejność przedstawiania. Powinności grzecznościowe mężczyzny-dżentelmena. Grzeczność niejęzykowa. Grzeczność ponadjęzykowa. Grzeczność pozajęzykowa. Zachowania powszechnie nieakceptowane

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceną z 2 testów z wykładów. Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bańko M., Krajewska M.: Słownik wyrazów kłopotliwych, PWN, Warszawa 1994.
Bralczyk J.: Leksykon zdań polskich, Świat Książki, Warszawa 2004.
Bralczyk J.: Leksykon nowych zdań polskich, Świat Książki, Warszawa 2005.
Derwojedowa M. (red.) Język polski – kompendium, Świat Książki, Warszawa 2005.
Doroszewski W.: O kulturę słowa, Książka i Wiedza, Warszawa 1991.
Kłosińska K.: Skąd się biorą słowa, Świat Książki, Warszawa 2005.
Kochański W., Klebanowska B., Markowski A.: O dobrej i złej polszczyźnie, WP Warszawa 1987.
Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak dobrze napisać, Wyd. Horyzont, Warszawa 2002.
Podracki J. (red.) Polszczyzna płata nam figle, Wyd. RTV, Warszawa 1991.
Polański E. (red.): Nowy słownik ortograficzny, PWN, Warszawa 1996.
Wróbel H., Orzechowska A., Rokicka T.: Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, IJP PAN Kraków Sp. Wyd.-Księgarska Warszawa 1993.
Zgółkowa H.: Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Wyd. Poznańskie, Poznań 1988.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Zaliczenie wykładów odbywa się w formie 2 testów jednokrotnego wyboru w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% wykładów, nie będzie dopuszczony do drugiego testu wiedzy. Warunkiem koniecznym do zaliczenia wykładów jest dostarczenie prowadzącemu sprawozdań 2 obowiązkowych prac kontrolnych. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.