Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Od górnictwa do geotechniki
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-605-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej (mamaz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej (mamaz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Studen zna technologie stosowane wspólczesnie w górnictwie BG1A_W25, BG1A_W24 Kolokwium
M_W002 Student wie jak przeabiano surowce mineralne w przeszłości BG1A_W23, BG1A_W24 Kolokwium
M_W003 Student wie jak kształtował się rozwój górnictwa w Polsce BG1A_W25, BG1A_W21 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić wpływ działalności górniczej na środowisko BG1A_U24, BG1A_U27, BG1A_W17 Kolokwium
M_U002 Student potrafi rozróźnić technologie wydobycia kopalin w zależności od typu surowca BG1A_U26, BG1A_U24 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju technologicznego BG1A_K04, BG1A_K01 Kolokwium
M_K002 Student ma świadomość znaczenia górnictwa w gospodarce Polski BG1A_K05, BG1A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Studen zna technologie stosowane wspólczesnie w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak przeabiano surowce mineralne w przeszłości + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jak kształtował się rozwój górnictwa w Polsce + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić wpływ działalności górniczej na środowisko + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozróźnić technologie wydobycia kopalin w zależności od typu surowca + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju technologicznego + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość znaczenia górnictwa w gospodarce Polski + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

O pochodzeniu człowieka i cywilizacji. Górnictwo jako dziedzina działalności człowieka. Technologia pozyskiwania i obróbki kamienia w paleolicie i neolicie (zbieractwo, odkrywki). Krzemionki Opatowskie – przykład neolitycznej kopalni podziemnej. Górnictwo epoki bagna. Obiekty geotechniczne epoki bagna. Koplanie odkrywkowe i podziemne starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu – budownictwo i piramidy, akwedukty, sztolnie, miasta podziemne. Odrodzenie górnictwa, Agricola ojcem nowożytnej techniki wydobycia i przeróbki surowców. Górnictwo i geotechnika w początkach państwa Polskiego. Górnictwo solne i rudne na ziemiach poleskich. Rozwój górnictwa węglowego w Europie. Skanseny techniki górniczej w Polsce. Podziemne obiekty komunikacyjne w świecie – przykłady. Geotechnika w przekształcaniu środowiska geologicznego. “Quo vadis” – górnictwo i geotechnika.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z kolokwium, obecności na wykładzie mogą wpływać na wartość oceny końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mazurkiewicz M.: Zarys dziejów górnictwa, AGH, Kraków 1984
Mikoś T.: Górnicze skarby przeszłości. Od kruszcu do wyrobu i zabytkowej kopalni. UWND. Kraków 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.