Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nurkowanie - historia i podbój głębina eksploatacja podwodna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-607-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna historię rozwoju archeologii podwodnej oraz jej najsłynniejszych odkryć Kolokwium
M_W002 Student zna historię rozwoju urządzeń do nurkowania oraz pojazdów podwodnych Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu znajomości problemów związanych z rozwojem metod eksploracji głębin oraz specyfiki środowiska wodnego. Kolokwium
M_W004 Student zna historię oraz perspektywy rozwoju pozyskiwania surowców mineralnych z dna mórz i oceanów Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować trudności techniczne wynikające ze specyfiki środowiska morskiego oraz wpływ środowiska wodnego na organizm nurka Kolokwium
M_U002 Student potrafi ocenić ryzyko związane z prowadzeniem eksploracji podwodnej Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość dynamicznego rozwoju eksploracji mórz i oceanów oraz wynikającej z niej konieczności uaktualniania swojej wiedzy Aktywność na zajęciach
M_K002 Student prezentuje postawę człowieka wykształconego oraz docenia rolę morza w historii cywilizacji Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna historię rozwoju archeologii podwodnej oraz jej najsłynniejszych odkryć + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna historię rozwoju urządzeń do nurkowania oraz pojazdów podwodnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu znajomości problemów związanych z rozwojem metod eksploracji głębin oraz specyfiki środowiska wodnego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna historię oraz perspektywy rozwoju pozyskiwania surowców mineralnych z dna mórz i oceanów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować trudności techniczne wynikające ze specyfiki środowiska morskiego oraz wpływ środowiska wodnego na organizm nurka + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić ryzyko związane z prowadzeniem eksploracji podwodnej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość dynamicznego rozwoju eksploracji mórz i oceanów oraz wynikającej z niej konieczności uaktualniania swojej wiedzy + - - - - - - - - - -
M_K002 Student prezentuje postawę człowieka wykształconego oraz docenia rolę morza w historii cywilizacji + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wybrane mity i legendy morskie. Środowisko wodne i jego wpływ na organizm nurka. Nurkowanie w starożytności. Historia i rozwój pierwszych urządzeń do nurkowania. Dzwony nurkowe. Skafandry klasyczne. Rozwój nurkowania swobodnego. Homo aquaticus – habitaty czyli domki podwodne. Wybrane zagadnienia z historii medycyny hiperbarycznej. Historia, rozwój konstrukcji pojazdów podwodnych. Eksploatacja podwodna zasobów naturalnych, historia górnictwa morskiego. W służbie Marsa – okręty podwodne. Zarys historii freedivingu. Eksploatacja podwodna miejsc i obiektów historycznych – archeologia podwodna: historia, rozwój, stosowane metody. Wydobywanie zabytków na powierzchnię i konserwacja. Wybrane osiągnięcia archeologii podwodnej. Najsłynniejsi łowcy skarbów i archeologowie amatorzy. Archeologia podwodna w Polsce – najważniejsze akcje. Polskie dokonania w badaniach i dokumentowaniu historii morskiej – zaproszenie do Centralnego Muzeum Morskiego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie kolokwium zaliczeniowego. Brane będą również pod uwagę dodatkowe formy aktywności studenta (np. opracowanie wybranego tematu z problematyki wykładu).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Stanisław Depowski, Ryszard Kotliński, Edward Rühle, Krzysztof Szamałek „Surowce mineralne mórz i oceanów”. Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, Warszawa 1998.
2) Stanisław Karlic „Zarys górnictwa morskiego”. Wydawnictwa „Śląsk”, Katowice 1983
3) B.Mazurkiewicz „Encyklopedia inżynierii morskiej”. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986
4) Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek „Surowce mineralne na dnie oceanu”. Seria Nauka dla Wszystkich, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie 1992
5) Zofia Drapella „Mity i legendy morskie”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978
6) Zofia Drapella „Od Lewiatana do Jormugandra”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1976
7) Zdzisław Skrok „Archeologia mórz”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982
8) Zdzisław Skrok „Archeologia podwodna”, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991
9) Zdzisław Skrok „Odkrywcy oceanów”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990
10) Aleksander Grobicki „Skarby na dnie mórz”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990
11) Jacek Gussmann „Człowiek zdobywa głębiny”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1984
12) „Historia nurkowania” (książka magazynu Tauchen), Wydawnictwo „Alma-Press” 2003
13) „Wraki Bałtyku” pod redakcją Stanisława Poleszaka, Gdynia 2005
14) Małgorzata Orlewicz-Musiał „Polskie nurkowanie swobodne”, Sekcja Nurkowania Swobodnego Krakowskiego Oddziału PTPNoZ, Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student ma obowiązek uczestniczenia w minimum 80% wykładów.