Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia robót budowlanych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-611-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Orłowski Zygmunt (orlowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Orłowski Zygmunt (orlowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe maszyny oraz zasady ich doboru do wykonywania robót ziemnych (powierzchniowych i kubaturowych), robót betonowych, robót montażowych oraz wykończeniowych. Zna metody i zasady wykonywania wyżej wymienionych robót. BG1A_U21, BG1A_W18, BG1A_W25, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas napraw, remontów i prac rozbiórkowych. BG1A_U06, BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Rozumie znaczenie transportu w produkcji budowlanej. Zna rodzaje transportu, w uwzględnieniem transportu zewnętrznego i wewnętrznego. Zna zasadę „transportu nieprzerwanego (ciągłego)”. BG1A_U05, BG1A_W18, BG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U005 Zna definicje pojęć i określeń dotyczących technologii robót budowlanych. Umie dokonać klasyfikacji maszyn stosowanych w budownictwie. Potrafi obliczyć wydajność pojedynczych maszyn i zestawów maszyn. BG1A_W15, BG1A_W11, BG1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna metody mechanizacji i automatyzacji budowlanych. BG1A_W15, BG1A_W18, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe maszyny oraz zasady ich doboru do wykonywania robót ziemnych (powierzchniowych i kubaturowych), robót betonowych, robót montażowych oraz wykończeniowych. Zna metody i zasady wykonywania wyżej wymienionych robót. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas napraw, remontów i prac rozbiórkowych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie znaczenie transportu w produkcji budowlanej. Zna rodzaje transportu, w uwzględnieniem transportu zewnętrznego i wewnętrznego. Zna zasadę „transportu nieprzerwanego (ciągłego)”. + - - + - - - - - - -
M_U005 Zna definicje pojęć i określeń dotyczących technologii robót budowlanych. Umie dokonać klasyfikacji maszyn stosowanych w budownictwie. Potrafi obliczyć wydajność pojedynczych maszyn i zestawów maszyn. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna metody mechanizacji i automatyzacji budowlanych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje pojęć i określeń związanych z technologią robót budowlanych. Mechanizacja i automatyzacja procesów budowlanych.
2. Technologia i organizacja transportu (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz robót ładunkowych.
3. Technologia robót ziemne powierzchniowych i kubaturowych
4. Technologia robót betonowych (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, pielęgnacja świeżego betonu) z uwzględnieniem rodzaju obiektów budowlanych
5. Technologia robót montażowych
6. Wybrane problemy technologii robót wykończeniowych
7. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji obiektów budowlanych

Ćwiczenia projektowe:

1. Projekt technologii wykonania wykopu szerokoprzestrzennego.
2. Projekt montażu hali przemysłowej prefabrykowanej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 60% ocena z wykładu + 40% ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo Ogólne, Eksploatacja obiektów budowlanych, Technologia robót budowlanych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyżewski Al. Technologia i organizacja budowy. Technologia i mechanizacja robót budowlanych. Tom 2. Arkady 1990r.
2. Linczowski Cz. Technologia robót budowlanych. Politechnika Świętokrzyska. Kielce, 2000r
3. Martinek Wł. i inni: Technologia Robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010
4. Orłowski Z..: Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
5. Rowiński L.: Technologia i organizacja procesów inżynierskich budownictwa miejskiego. Tom 3. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 1996r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.
Student, który opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.
Formy zaliczenia:
 wykładów – egzamin pisemny,
 projektów- oddanie projektu i jego obrona