Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika budownictwa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-612-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kosecki Andrzej (akosecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kosecki Andrzej (akosecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie nakładów, wydatków i kosztów, klasyfikacje kosztów, składniki kosztów BG1A_W20, BG1A_W22, BG1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna zasady normowania nakładów rzeczowych w robotach budowlanych BG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna metody kalkulacji kosztów w budownictwie BG1A_W20 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W004 Zna metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych. BG1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać przedmiar – określić objętość robót budowlanych BG1A_U08, BG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi posługiwać się programem komputerowym do kosztorysowania robót budowlanych BG1A_U17, BG1A_U05, BG1A_U06, BG1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykonać kalkulację robót budowlanych i określić cenę kosztorysową obiektu oraz wartość kosztorysową inwestycji budowlanej BG1A_U19, BG1A_U15, BG1A_U20, BG1A_U21 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U004 Potrafi oszacować koszt prac projektowych BG1A_U19, BG1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób uwzględniając ekonomiczne aspekty działalności budowlanej BG1A_K01, BG1A_K11, BG1A_K08 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie nakładów, wydatków i kosztów, klasyfikacje kosztów, składniki kosztów + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady normowania nakładów rzeczowych w robotach budowlanych + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna metody kalkulacji kosztów w budownictwie + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać przedmiar – określić objętość robót budowlanych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się programem komputerowym do kosztorysowania robót budowlanych + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać kalkulację robót budowlanych i określić cenę kosztorysową obiektu oraz wartość kosztorysową inwestycji budowlanej + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi oszacować koszt prac projektowych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób uwzględniając ekonomiczne aspekty działalności budowlanej + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Analizy i rachunek kosztów w budownictwie.
2. Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie
3. Podstawy i metody kosztorysowania robót budowlanych.
4. Ekonomika w projektowaniu architektoniczno-budowlanym.
5. Metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych.
6. Analizy finansowania wykonawstwa robót budowlanych -przepływy pieniężne

Ćwiczenia laboratoryjne:

Objaśnienie ćwiczeń polegających na wykonaniu kosztorysu budowlanego wybranego obiektu z wykorzystaniem profesjonalnego programu komputerowego. Wyjaśnienie zasad korzystania z programu do kosztorysowania. Wykonywanie kosztorysu. Oddanie i obrona kosztorysu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów + 50% wykonanie kosztorysu i jego obrona

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z technologii robót budowlanych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunków technicznych).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Janik W.: Rachunkowość dla menedżerów. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, Lublin 2004.
2. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
4. Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Wyd. WSIP, 2005.
5. Plebankiewicz E. :Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2007.
6. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. Wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa 2005.
7. Praca zbiorowa pod redakcją I. Sobańska: Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
8. Smoktunowicz E. (redakcja): Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Wyd. Polcen, Warszawa 2001.
9. Zajączkowska T.: Kalkulacja kosztów w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie. KB Zampex, Kraków 1997.
10. Program do kosztorysowania Norma Pro.
11. Cenniki robocizny, materiałów budowlanych i pracy sprzętu wydawane przez np. WACETOB, SECOCENBUD i inne.
12. Minasowicz A.: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Poltex, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kosecki A., Leśniak A., Kalkulacja kosztów pośrednich robót budowlanych, Przegląd Budowlany, nr 6/2002, str. 14-16
Kosecki A., Modelowanie i analiza finansowania przedsięwzięć budowlanych, rozdział w monografii pod red. O. Kaplińskiego pt." Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych", Wyd. KILiW PAN, Warszawa 2007, str.119-132
Kosecki A., Plebankiewicz E., Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane, Zeszyt Naukowy UEK nr 850, Wyd. UEK, Kraków 2011, str.35-47

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru. Jest możliwość poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń – oddanie w terminie wszystkich, przewidzianych w programie przedmiotu , zadań. Sposób odrobienia nieobecności na ćwiczeniach: odrobienie z inną grupą.