Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wpływ budownictwa na środowisko
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-704-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej (mamaz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej (mamaz@agh.edu.pl)
dr inż. Szymańska-Czaja Maria (mczaja@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska, elementy środowiska, aspekty prawne BG1A_U17, BG1A_K05, BG1A_U24, BG1A_W21, BG1A_U25, BG1A_K01 Kolokwium
M_W002 Student zna sposoby ograniczania wypływu budownictwa na środowisko BG1A_K05, BG1A_W21, BG1A_K03, BG1A_W17 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować oddziaływanie obiektu budowlanego na poszczególne komponenty środowiska. BG1A_K08, BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_U24 Kolokwium
M_U002 Student potrafi scharakteryzować oddziaływanie robót budowlanych na poszczególne komponenty środowiska. BG1A_U16, BG1A_K05, BG1A_U24, BG1A_W21, BG1A_K03, BG1A_W17 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania budownictwa na środowisko BG1A_U16, BG1A_K05, BG1A_U24, BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_W17 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska, elementy środowiska, aspekty prawne + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna sposoby ograniczania wypływu budownictwa na środowisko + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować oddziaływanie obiektu budowlanego na poszczególne komponenty środowiska. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi scharakteryzować oddziaływanie robót budowlanych na poszczególne komponenty środowiska. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania budownictwa na środowisko + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Środowisko – pojęcia podstawowe, komponenty i ich ogólna charakterystyka. Rozwój budownictwa na przestrzeni dziejów w aspekcie wpływów środowiskowych. Środowisko w aktach prawnych dotyczących budownictwa. Ogólna charakterystyka oddziaływania obiektu budowlanego na komponenty środowiska (teren, krajobraz, gleba, stosunki wodne, atmosferę). Organizacja robót (plac budowy) budowlanych elementem minimalizacji wpływów środowiskowych. Oddziaływania środowiskowe poszczególnych rodzajów budownictwa (mieszkalne, przemysłowe, specjalne, komunikacyjne). Budownictwo ekologiczne, energooszczędne. Obiekty ochrony środowiska w budownictwie. Rozbiórka obiektów kubaturowych i jej wpływ na środowisko.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie kolokwium z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Pol. Poznańskiej, 1996.
2.Dobrzański G. i inni: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
3.Lipińska E.: Podstawy ochrony środowiska – od atmosfery do górotworu. Wyd. PWSZ-Krosno, 2004.
4.Paczulski R.: Ochrona środowiska, zarys wykładu. Of.Wyd.Branta, Bydgoszcz 2008.
5. Laboratorium z ochrony środowiska — Biedrawa A., Kępys W., Kowalska A., Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska-Czaja M.; pod red. Sobczyk W.. Skrypty Uczelniane/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, SU 1715, Wydawnictwa AGH, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.