Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-709-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kosecki Andrzej (akosecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kosecki Andrzej (akosecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu przygotowania i wykonania i oddania do eksploatacji inwestycji budowlanej BG1A_W20, BG1A_W16, BG1A_W17, BG1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma wiedzę na temat przedsięwzięcia budowlanego i przepisów prawnych regulujących działalność inwestycyjną w budownictwie w poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego. BG1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego BG1A_U19 Projekt
M_U002 Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego i prowadzić inwestycję budowlaną BG1A_U19 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. BG1A_K06 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu przygotowania i wykonania i oddania do eksploatacji inwestycji budowlanej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przedsięwzięcia budowlanego i przepisów prawnych regulujących działalność inwestycyjną w budownictwie w poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego i prowadzić inwestycję budowlaną + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Proces inwestycyjny w budownictwie, fazy, etapy.
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
3. Funkcje kierowania.
4. Kierowanie procesem na etapie przygotowania i projektowania inwestycji.
5. Struktury organizacyjne w budownictwie.
6. Tryby zlecania wykonawstwa robót budowlanych.
7. Kontrakty budowlane.
8. Monitorowanie realizacji procesu inwestycyjnego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 9 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Wydawnictwa uczelniane. Politechnika Lubelska. Lublin, 2002.
2. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
4. Korzeniewski W.: Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa. Oficyna Wydawnicza Polcen, Warszawa 2008.
5. Olearczuk E.: Eksploatacja nieruchomości budowlanych. Wyd. COIB, Warszawa 2005.
6. Werner W.A.: Procedury inwestowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
7. Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
10. Połoński M.: Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych. Wyd. SGGW, 2008.
11. Czasopisma techniczne z dziedziny budownictwa i zarządzania.
12. Strony internetowe
13. Prawo budowlane
14. Prawo zamówień publicznych
15. Prawo o partnerstwie publiczno prywatnym.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kosecki A., Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy, Zeszyty Naukowe UEK, nr 792, Wyd. UEK, Kraków 2008, str. 111-122
Kosecki A., Contracts in the Realization of Construction Projects, rozdział w pracy zbiorowej pt. “Integrated Design and Management of Construction Projects”, Wyd.: Technical University of Kosice, Kosice 2013, str. 149-157
Kosecki A., Use of Stochastic Network Models in Managing the Renovation and Rehabilitation Projects, rozdział w pracy zbiorowej pt. “Integrated Approaches to the Design and management of Building Reconstruction”, EuroScientia, Brussels 2014, str. 52-60

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru. Jest możliwość poprawy oceny pozytywnej na wyższą.