Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo podziemne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-710-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wichur Andrzej (wichur@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat rozpoznania właściwości masywu skalnego przed wykonaniam obiektu podziemnego. BG1A_W25, BG1A_W17 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować klasyfikacje inżynierskie masywu dla określenia jego jakości BG1A_U23, BG1A_U28 Projekt
M_U002 Potrafi przedstawić wstępną propozycję wykonania i obudowy obiektu podziemnego. BG1A_U23, BG1A_U28 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu wykonania obiektu podziemnego na środowisko naturalne. BG1A_K03 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat rozpoznania właściwości masywu skalnego przed wykonaniam obiektu podziemnego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować klasyfikacje inżynierskie masywu dla określenia jego jakości - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić wstępną propozycję wykonania i obudowy obiektu podziemnego. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu wykonania obiektu podziemnego na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Aktualne problemy budownictwa podziemnego.
Podstawy geoinżynierii. Charakterystyka masywów skalnych przed i po wykonaniu budowli podziemnej.
Rozpoznanie masywów skalnych przy projektowaniu wyrobisk podziemnych i tuneli.
Pierwotny stan naprężenia w masywie skalnym.
Charakterystyka właściwości skał i ich wpływ na zachowanie się masywu skalnego.
Badania polowe wybranych właściwości masywów skalnych.

Ćwiczenia projektowe:

Zastosowanie klasyfikacji skał i gruntów do wstępnego projektowania drążenia i ibudowy obiektów podziemnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 x ocena z kolokwium + 0.5 x ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty: Mechanika gruntów, Mechanika górotworu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tajduś A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH. 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-