Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo przemysłowe
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-712-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie budownictwa przemysłowego; zapoznanie się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi konstrukcji zlokalizowane w przemysłowych budynkach produkcyjnych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obiektów kubaturowych i wieżowych budownictwa przemysłowego BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W08, BG1A_W07, BG1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Student ma ogólna wiedzę o specyfice projektowania i wykonawstwa budowlanego budynków przemysłowych i wyposażenia ich w potrzebne obiekty - fundamenty pod maszyny i urządzenia - dla pojedynczych obiektów przemysłowych BG1A_W03, BG1A_W04, BG1A_W06, BG1A_W05, BG1A_W02, BG1A_W07, BG1A_W01 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne obiektów przemysłowych BG1A_U09, BG1A_U08, BG1A_U06, BG1A_U07, BG1A_U01, BG1A_U02, BG1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_U002 Student potrafi dokonać klasyfikacji i podziału obiektów przemysłowych BG1A_U09, BG1A_U08, BG1A_U07, BG1A_U01, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie uzupełniać własną wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie uprzemysłowionym BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obiektów kubaturowych i wieżowych budownictwa przemysłowego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma ogólna wiedzę o specyfice projektowania i wykonawstwa budowlanego budynków przemysłowych i wyposażenia ich w potrzebne obiekty - fundamenty pod maszyny i urządzenia - dla pojedynczych obiektów przemysłowych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne obiektów przemysłowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać klasyfikacji i podziału obiektów przemysłowych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie uzupełniać własną wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie uprzemysłowionym + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Specyfika budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń, wpływów środowiska. Zasady projektowania zakładów przemysłowych. Budynki przemysłowe – klasyfikacja i ogólna charakterystyka układów konstrukcyjnych, elementy konstrukcji budynków halowych, rozwiązania transportu wewnętrznego. Przekrycia budynków o znacznych rozpiętościach. Zasady konstruowania masywnych budowli wieżowych. Budowle piętrzące. Elementy sieci uzbrojenia terenu. Specyfika budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń, wpływów środowiska, itp. Zasady projektowania zakładów przemysłowych. Budynki przemysłowe – klasyfikacja i ogólna charakterystyka układów konstrukcyjnych, elementy konstrukcji budynków halowych, stateczność i sztywność przestrzenna, rozwiązania transportu wewnętrznego. Przekrycia budynków o znacznych rozpiętościach – ustroje płaskie (belkowe, ramowe, łukowe, wspornikowe) oraz przestrzenne (dźwigary powierzchniowe
płaskie i krzywoliniowe), struktury prętowe, przekrycia wiszące i pneumatyczne . Zasady konstruowania masywnych budowli wieżowych: a) kominy przemysłowe (żelbetowe, ceglane i stalowe) konstrukcja, problemy stateczności i nośności, ciąg naturalny i sztuczny, izolacja termiczna i wykładzina wewnętrzna, odsiarczanie spalin; b) chłodnie kominowe, wieże ciśnień, wieże telewizyjne, itp.; c) wieże szybowe (żelbetowe i stalowe, z maszyną wyciągową i bez). Maszty i lekkie budowle wieżowe metalowe (zasady konstruowania, problemy stateczności i sztywności). Zasobniki na materiały sypkie (bunkry, silosy, składy podłogowe). Zbiorniki na ciecze i gazy. Fundament pod maszyny. Budowle piętrzące: jazy (stale i ruchome), zapory (zmienne i narzutowe, betonowe, żelbetowe), zasady projektowania i konstruowania. Zbiorniki wodne i ujęcia wody.
Elementy sieci uzbrojenia terenu – wodociągi, kanalizacja, przewody gazowe i c.o. Zasady projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych. Sieć ogólnospławna i rozdzielna. Oczyszczanie ścieków.

Ćwiczenia projektowe:

Wykonanie wstępnego projektu typowej hali przemysłowej – charakterystyczne przekroje pionowe i rzuty poziome.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,6) i egzaminu (waga 0,4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną przedstawioną na wykładach i ćwiczeniach projektowych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Grabiec K. Żelbetowe konstrukcje cienkościenne. Warszawa, PWN. 1999.
2.Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa. 1998.
3.Kral L. Elementy budownictwa przemysłowego. Tom 1. Budynki przemysłowe. Warszawa, PWN. 1984
4.Kral L. Elementy budownictwa przemysłowego. Tom 2. Budowle specjalne. Warszawa, PWN. 1984
5.Kral L. Budownictwo przemysłowe. Cz. 1. Budowle przemysłowe specjalne. Warszawa, WPW. 1976
6. Kral L. Budownictwo przemysłowe. Cz. 2. Budynki przemysłowe. Warszawa, PWN. 1978
7. Mielnik A. Budowlane konstrukcje przemysłowe. Warszawa, PWN. 1975
8. Kuczyński J. Budowle sanitarne. Wrocław- Warszawa, PWN. 1975
9. Ziółko J. Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Arkady. Warszawa, 1986
10. Budownictwo betonowe. Budowle przemysłowe. Tom XII. Cz. 1. Arkady. Warszawa, 1970
11. Budownictwo betonowe. Budowle przemysłowe. Tom XII. Cz. 2. Arkady. Warszawa, 1971.
12. Depczyński W., Szamowski A. Budowle i zbiorniki wodne. W-wo PW, Warszawa, 1999.
13. Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E. – Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, wyd. 3 popr., 2002.
14. Karpiński, M. Instalacje gazu. Warszawa, 2000.
15. Bąkowski, K. Sieci i instalacje gazowe. WNT: Warszawa, 2002.
16. Mielczarek Z. Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa, 2001.
17. Sieczkowski J., Nejman T. Ustroje budowlane. Oficyna WPW, Warszawa, 2002.
18. Rydlewski M. Budownictwo ogólne uprzemysłowione. Kraków, 1994.
19. Vademecum projektanta. Projektowanie budynków halowych. „ARCHI-PLUS”. Kraków, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Egorčenkov V. O., Âcív M. B., Ûgov A. M., KINASZ R. I. Rozrahunkoví j ínstrumental’ní metodi ocínûvannâ prirodnogo svítlovogo seredovisa primísen’ — [Settlement and tool methods of an estimation of the natural light environment of premises] — Makíïvka – L’vív : DonNABA, 2008. — 111 s.
2. Arhìtekturno-budìvel’na fìzika : prirodne osvìtlennâ primìŝen’ : [pidručnik dlâ arhìtekturnih ì budìvel’nih specìal’nostej] — [Architectural building physics : natural lighting space : textbook for architectural and engineering] / Êgorčenkov V. O., Âcìv M. B., KINASZ R. Ì. ; Nacìonal’nij unìversitet «L’vìvs’ka polìtehnìka». — L’vìv : Lìga-Pres, 2015. — 107 s.
3. KINASZ R. Ì, Guk Â. S. Metodika občislennâ normativnih ploŝ zovnìšn’ogo vodovìdvedennâ dahu dlâ teritorìï Zakarpats’koï oblastì — Calculation metod of regulatory areas of outer roof drainage for Transcarpathian oblast’a area // Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka” = Visnyk of Lviv National Polytechnic University / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal’nij unìversitet “L’vìvs’ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Serìâ: Arhìtektura : arhìtektura ì turističnij bìznes = Series Architecture : architecture and tourist business. — 2015 no. 816, s. 263–273.
4. KAMISIŃSKI T., KINASZ R. The comprehensive research of the road acoustic screen with absorbing and diffusing surface / // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 1, s. 137–144.

Informacje dodatkowe:

1.Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
3. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru.