Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia produkcji prefabrykacji
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-713-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Więckowski Andrzej (andrzej@izwbit.pk.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Struktury organizacyjne układu: transport-montaż. Warunki realizacji montażu. Wymagania technologiczne, zabezpieczenia i technika montażu. Zagospodarowanie terenu budowy i przyobiektowe. Warunki bioz i zapewnienia jakości. BG1A_W14, BG1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Surowce i materiały do produkcji oraz kontrola jakości i magazynowanie. Organizacja oraz zunifikowane i specjalistyczne technologie transportu prefabrykatów. BG1A_W14, BG1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W003 Prefabrykacja w budownictwie: mieszkaniowym, ogólnym, przemysłowym, komunalnym i drogowym. Organizacja procesów produkcji w zakładach poligonowych i stacjonarnych. BG1A_W14, BG1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W004 Prefabrykacja w budownictwie. Zalety i wady oraz stopień stosowania prefabrykacji. Rodzaje elementów i konstrukcji prefabrykowanych. Tolerancja wymiarowa oraz technologiczność produkcji i montażu prefabrykatów. BG1A_W14, BG1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować podstawowe sposoby formowania i wstępnego dojrzewania prefabrykatów oraz magazynowania wyrobów gotowych BG1A_U23, BG1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi zaplanować podstawowe sposoby magazynowania surowców i przygotowania półfabrykatów. BG1A_U23, BG1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania kapitałochłonności i materiałochłonności prefabrykacji oraz powtarzalności typowych obiektów budowlanych. BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Struktury organizacyjne układu: transport-montaż. Warunki realizacji montażu. Wymagania technologiczne, zabezpieczenia i technika montażu. Zagospodarowanie terenu budowy i przyobiektowe. Warunki bioz i zapewnienia jakości. + - - + - - - - - - -
M_W002 Surowce i materiały do produkcji oraz kontrola jakości i magazynowanie. Organizacja oraz zunifikowane i specjalistyczne technologie transportu prefabrykatów. + - - + - - - - - - -
M_W003 Prefabrykacja w budownictwie: mieszkaniowym, ogólnym, przemysłowym, komunalnym i drogowym. Organizacja procesów produkcji w zakładach poligonowych i stacjonarnych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Prefabrykacja w budownictwie. Zalety i wady oraz stopień stosowania prefabrykacji. Rodzaje elementów i konstrukcji prefabrykowanych. Tolerancja wymiarowa oraz technologiczność produkcji i montażu prefabrykatów. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować podstawowe sposoby formowania i wstępnego dojrzewania prefabrykatów oraz magazynowania wyrobów gotowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować podstawowe sposoby magazynowania surowców i przygotowania półfabrykatów. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania kapitałochłonności i materiałochłonności prefabrykacji oraz powtarzalności typowych obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. BG1A_W12, BG1A_W14

  Prefabrykacja w budownictwie. Zalety i wady oraz stopień stosowania prefabrykacji. Rodzaje elementów i konstrukcji prefabrykowanych. Tolerancja wymiarowa oraz technologiczność produkcji i montażu prefabrykatów.

 2. BG1A_W12, BG1A_W14

  Surowce i materiały do produkcji oraz kontrola jakości i magazynowanie. Organizacja oraz zunifikowane i specjalistyczne technologie transportu prefabrykatów.

 3. BG1A_W12, BG1A_W14

  Struktury organizacyjne układu: transport-montaż. Warunki realizacji montażu. Wymagania technologiczne, zabezpieczenia i technika montażu. Nadzór i kontrola realizacji robót oraz dokładności montażu. Zagospodarowanie terenu budowy i przyobiektowe.
  Warunki bioz i zapewnienia jakości.

 4. Prefabrykacja w budownictwie: mieszkaniowym, ogólnym, przemysłowym, komunalnym i drogowym. Organizacja procesów produkcji w zakładach poligonowych i stacjonarnych.

Ćwiczenia projektowe:
BG1A_W12, BG1A_W14

Magazynowanie surowców. Przygotowanie półfabrykatów. Formowanie i wstępne dojrzewanie prefabrykatów. Magazynowanie wyrobów gotowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 138 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładu 60% oceny końcowej
Ocena z projektu 40% oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z zakresu technologii betonu oraz konstrukcji stalowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bielawski J., Chrabczyński G., Hładymiuk W.: Linie produkcyjne elementów prefabrykowanych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1976.
2. K. Cieszyński i Zespół, Procesy przemysłowe w budownictwie mieszkaniowym, Arkady, Warszaw1980.
3. Król M.: Podstawy projektowania technologicznego zakładów prefabrykacji. Politechnika Lubelska, Lublin 1980.
4. Lenkiewicz W. i Zespół: Technologia robót budowlanych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
5. Martinek W., Nowak P., Wojciechowski P.: Technologia robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010
6. Prefabrykacja w mostownictwie, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń – oddanie w terminie, wszystkich przewidzianych w programie przedmiotu, zadań.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub uzupełnienie
wiedzy w czasie konsultacji.