Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied Geomechanics
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-801-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów geomechanicznych w geoinżynierii Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązać problem geomechaniczny Kolokwium
M_U002 Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń inżynierskich z zakresu geomechaniki Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i zrozumienie wagi problemów geomechanicznych w geoinżynierii Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów geomechanicznych w geoinżynierii + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązać problem geomechaniczny + + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń inżynierskich z zakresu geomechaniki + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i zrozumienie wagi problemów geomechanicznych w geoinżynierii + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zastosowanie rozwiazań zamkniętych do rozwiązywania praktycznych problemów geomechanicznych.
Zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania praktycznych problemów geomechanicznych.
Problemy geomechaniczne w grónictwie podziemnym i odkrywkowym.

Ćwiczenia audytoryjne:

Demonstracja możliwości obliczeniowych i rozwiązywania programów geomechanicznych przez programu grupy RocScience.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 9 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 x ocena z kolokwium + 0.5 x ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty Mechanika i wytrzymałość materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tajduś. A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak