Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia dyplomowa inżynierska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-802-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
Umiejętności
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza BG1A_U17, BG1A_U05, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U06, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania BG1A_K02, BG1A_K01, BG1A_K05, BG1A_K07 Projekt inżynierski,
Referat
M_K002 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego BG1A_K02, BG1A_K01, BG1A_K05, BG1A_K07 Projekt inżynierski,
Referat
M_K003 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych BG1A_K02, BG1A_K01, BG1A_K05, BG1A_K07 Projekt inżynierski,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni - - - - - - - - - + -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania - - - - - - - - - + -
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań - - - - - - - - - + -
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania - - - - - - - - - + -
M_K002 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_K003 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

1. Sformułowanie problemu inżynierskiego będącego tematem projektu.
2. Zasady pisania projektu – edycja, zasady cytowania źródeł literaturowych, format tabel i rysunków.
3. Określenie celu i zakresu pracy.
4. Wyszczególnienie zadań do realizacji w poszczególnych stadiach projektu.
5. Koncepcja rozwiązań technicznych stosowanych w pracy.
6. Kontrola poszczególnych etapów wykonania projektu.
7. Przygotowanie prezentacji projektu.
8. Prezentacja projektu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak