Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy inżynierski
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-803-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa BG1A_W20, BG1A_W23, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01 Projekt inżynierski
M_W002 Student wie jak należy prawidłowo cytować źródła literaturowe BG1A_W20, BG1A_W23, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01 Projekt inżynierski
M_W003 Wie jak powinno wyglądać prawidłowo opracowanie zadania lub problemu inżynierskiego BG1A_W20, BG1A_W23, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01 Projekt inżynierski
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U25, BG1A_U27, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski
M_U002 Umie w przejrzysty i jasny sposób zaprezentować efekty swojej pracy BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U25, BG1A_U27, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski
M_U003 Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U25, BG1A_U27, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski
M_U004 Umie prawidłowo i logicznie korzystać ze źródeł książkowych, stron internetowych oraz aktów prawnych BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U25, BG1A_U27, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie istotę samodzielnej pracy naukowej BG1A_K07, BG1A_K02, BG1A_K01, BG1A_K05 Projekt inżynierski
M_K002 Rozumie i stosuje się do przepisów prawa autorskiego BG1A_K07, BG1A_K02, BG1A_K01, BG1A_K05 Projekt inżynierski
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa - - - + - - - - - - -
M_W002 Student wie jak należy prawidłowo cytować źródła literaturowe - - - + - - - - - - -
M_W003 Wie jak powinno wyglądać prawidłowo opracowanie zadania lub problemu inżynierskiego - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie w przejrzysty i jasny sposób zaprezentować efekty swojej pracy - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie prawidłowo i logicznie korzystać ze źródeł książkowych, stron internetowych oraz aktów prawnych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie istotę samodzielnej pracy naukowej - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie i stosuje się do przepisów prawa autorskiego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Efektem jest opracowanie i wykonanie projektu inżynierskiego, będącego (obok egzaminu inżynierskiego) jednym z dwóch etapów końcowych I stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 376 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 50 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Wykonanie projektu 300 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak