Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydraulics of Water Wells
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-804-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
mgr inż. Pawlecka Katarzyna (pawlecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge in the design and construction of well underground water intakes BG1A_W14, BG1A_W06, BG1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student has knowledge in monitoring and assessment of wells condition BG1A_W12, BG1A_W06, BG1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W003 Student has got knowledge about hydraulics water intake BG1A_W25, BG1A_W06, BG1A_W17, BG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student knows the ways of revitalization, regeneration and reconstruction wells BG1A_W14, BG1A_W04, BG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student is able to monitor condition of water well and select the appropriate renovation method BG1A_U03, BG1A_U06, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student can interpret the results of hydrogeological investigation and use them to water well design BG1A_U03, BG1A_U06, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U003 Student is able to plan and carry out pumping tests in order to parametric assessment the hydraulic condition of filter and interpret the results of pumping tests BG1A_U03, BG1A_U08, BG1A_U06, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to analyze monitoring data and assess the impact of water intake on environmen BG1A_K07, BG1A_K02, BG1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student is able to cooporate in a group BG1A_K07, BG1A_K10, BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge in the design and construction of well underground water intakes + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge in monitoring and assessment of wells condition + + - - - - - - - - -
M_W003 Student has got knowledge about hydraulics water intake + + - - - - - - - - -
M_W004 Student knows the ways of revitalization, regeneration and reconstruction wells + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to monitor condition of water well and select the appropriate renovation method - + - - - - - - - - -
M_U002 Student can interpret the results of hydrogeological investigation and use them to water well design - + - - - - - - - - -
M_U003 Student is able to plan and carry out pumping tests in order to parametric assessment the hydraulic condition of filter and interpret the results of pumping tests - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to analyze monitoring data and assess the impact of water intake on environmen - + - - - - - - - - -
M_K002 Student is able to cooporate in a group + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Well Hydraulics (3)
2.Groundwater investigations for locating well sites. Well types (1)
4.Well construction.Drilling methods (1)
5.Principles of well design(1)
6.Well testing(1)
7.Well monitoring and maintenance (1)
8.Methods of well revitalization(1)

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Locating well site (1)
2.Ground water resources assessment(1)
3.Well construction. Well design (1)
4.Design and planning of pumping tests(1)
5.Well monitoring (1)
6.Practical well rehabilitation (1)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 9 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wykładów (0,4) oraz zajęć audytoryjnych (0,6); ocena z ćwiczeń audytoryjnych jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych oraz oceny z kolokwium; ocena z wykładów jest oceną za aktywność na wykładach. Zaliczenie wykładów możliwe na podstawie obecności – minimalna frekwencja 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Harlan , R. L., Kolm, K. E. i Gutentag, E. D. (1989). Water-well Design and Construction. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
Houben, G. i Treskatis, C. (2007). Water Well Rehabilitation and Reconstruction. USA: The McGraw-Hill Companies.
Misstear, B., Banks, D. i Clark, L. (2006). Water Wells and Boreholes. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.
Vuković, M. i Soro, A. (1992). Hydraulics of Water Wells. Theory and Application. (D. Miladinov, Tłum.) Littelton, Colorado, USA: Water Resources Publications.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Obecność na zajęciach audytoryjnych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
4. Zaliczenie zajęć audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.