Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to Rock Mechanics
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-805-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Jakubowski Jacek (Jacek.Jakubowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Jakubowski Jacek (Jacek.Jakubowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows basic concepts and methods of Rock Mechanics. BG1A_W01, BG1A_W25 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student can apply the basics of elasticity theory for rock mechanics and understands the assumptions and deficiencies of this approach. BG1A_W01, BG1A_W25 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student knows mechanical properties of rock and is capable of performing basic laboratory tests. BG1A_U28 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student understands the difference between the mechanical properties of rock material and rock mass. Can use index properties to perform classification of rock mass and assess its strength and deformability. BG1A_U28 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student knows joint and joint network attributes, is able to select methods for their description and site investigation. BG1A_U28 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of his/her competencies in the area of Rock Mechanics and paths of their further development BG1A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows basic concepts and methods of Rock Mechanics. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student can apply the basics of elasticity theory for rock mechanics and understands the assumptions and deficiencies of this approach. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows mechanical properties of rock and is capable of performing basic laboratory tests. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student understands the difference between the mechanical properties of rock material and rock mass. Can use index properties to perform classification of rock mass and assess its strength and deformability. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student knows joint and joint network attributes, is able to select methods for their description and site investigation. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of his/her competencies in the area of Rock Mechanics and paths of their further development + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rock Mechanics: problems, key concepts and approaches, fields of application. An overview of Rock Mechanics methods (laboratory tests, in-situ measurements and site investigations, theoretical, empirical, physical and numerical models). Stress tensor and elements of the linear elasticity theory. Failure criteria. Initial stresses in rock mass: theory, measurements and implications. Stress around underground openings. Joint and joint network attributes. Site investigation, data collection and visualization. Mechanical models of joints. Mechanical models of jointed rock mass. Engineering rock mass classifications. Strength and deformability of rock mass. Basic concepts of the block theory for rock slopes and underground openings.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Mechanical properties of rock material and their laboratory testing. Uniaxial compression test, stress, strain, strength. Splitting tensile strength. Sonic velocity and dynamic moduli. Creep. Complete stress-strain curve. Three-axial compression test, yield, brittle vs. ductile behavior. Dilatancy and brittle failure precursory phenomena.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 9 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

assignments (50%), final test (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic Geology, Strength of Materials (or equivalent introduction to elasticity)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Goodman R.E. Introduction to Rock Mechanics; Thiel K. Rock mechanics in hydroengineering; Goodman R., Shi G-H. The Block Theory and its Application to Rock Engineering; Hoek E. Practical Rock Engineering; Mogi K. Experimental Rock Mechanics; Hoek E., Bray J. Rock Slope Engineering; Eberhardt E. Rock Engineering, Practice and Design; Bieniawski Z. Engineering rock mass classifications; Brady B., Brown E. Rock mechanics for underground mining;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

A pass may be obtained at the primary date or at one resit date. If a student misses over 20% of the classes they may not obtain a pass and may not be permitted to write the resit test. Presence at lectures is advised and may be rewarded. Presence at the classes is compulsory. In order to pass the laboratory classes, participation in all the term’s experiments and the reports defense is imperative. Justified absences at classes may be made up with a different group given an agreement is made with both tutors and providing the material implemented at the classes is the same. The final test includes the range of material from all the lectures and classes. Admission to the final test is subject to obtaining a pass in auditory and/or laboratory workshops. Temporary policy and exceptions will be presented at the first lecture. Special circumstances of obtaining a pass will be presented by the tutors at the beginning of term.