Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining & Economy
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-807-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie oceny ekonomicznej efektywności górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych. BG1A_W19 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie projektowania modelu podziemnej kopalni. BG1A_W19, BG1A_W25 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie określać lokalizację zakładu wydobywczego. BG1A_U05, BG1A_U15, BG1A_U28 Projekt
M_U002 Student potrafi obliczać wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji górniczych BG1A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i wykonywać projekty. BG1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie oceny ekonomicznej efektywności górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie projektowania modelu podziemnej kopalni. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie określać lokalizację zakładu wydobywczego. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczać wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji górniczych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i wykonywać projekty. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Reserves of mineral useful and their classifications.
Basic parameters of mine size.
Mine model layout (shaft system, horizon intervals, access openings system).
Structure of development openings.
Capital and operating cost estimation.
Estimating revenues.
Evaluation of economic efficiency.

Ćwiczenia projektowe:

Principles of mine site selection – project.
Evaluation of economic eficiency on a simplyfied example – project.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 9 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z zaliczenia wiadomości z wykładów i ćwiczenia projektowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gentry D. W., O’Neill T. J.: Mine Investment Analysis. Society of Mining Engineers. Nowy Jork, 1984.
2. Paździora J.: Design of underground hard-coal mines.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak.