Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy projektowania architektonicznego
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-811-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat kształtowania architektury w kontekście społecznym i środowiskowym. Zna podstawowe idee i teorie projektowania formy architektoncznej. BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W19, BG1A_W14 Wykonanie projektu
M_W002 Student zna zasady budowy formy architektonicznej. Ma wiedzę na temat zasad projektowania obiektów architektonicznych. BG1A_W21, BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W14 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować obiekty budowlane. Potrafi korzystać z aplikacji CAD. Umie pozyskiwać wiedzę z analizy materiałów źródłowych. BG1A_U19, BG1A_U01, BG1A_U14, BG1A_U24 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi analizować materiały wyjściowe w procesie projektowym. Potrafi ocenić wpływ środowiska społecznego i kulturowego na metodę doboru środków projektowych. BG1A_U05, BG1A_U19, BG1A_U26, BG1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student organizuje pracę w grupie projektowej. Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania projektowego. BG1A_K02, BG1A_K03, BG1A_K06, BG1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_K002 Student współpracuje w zespole projektowym. Wykorzystuje zdobyte informacje w dyskusji o przyjętych rozwiązaniach projektowych. BG1A_K02, BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_K07 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat kształtowania architektury w kontekście społecznym i środowiskowym. Zna podstawowe idee i teorie projektowania formy architektoncznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady budowy formy architektonicznej. Ma wiedzę na temat zasad projektowania obiektów architektonicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować obiekty budowlane. Potrafi korzystać z aplikacji CAD. Umie pozyskiwać wiedzę z analizy materiałów źródłowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować materiały wyjściowe w procesie projektowym. Potrafi ocenić wpływ środowiska społecznego i kulturowego na metodę doboru środków projektowych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student organizuje pracę w grupie projektowej. Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania projektowego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student współpracuje w zespole projektowym. Wykorzystuje zdobyte informacje w dyskusji o przyjętych rozwiązaniach projektowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem architektonicznym. Etapy tworzenia architektury – funkcja, konstrukcja, forma. Zasady ergonomii w projektowaniu architektonicznym. Kompozycja architektoniczna. Kolor w architekturze. Pojęcie kontekstu w projektowaniu architektonicznym. Teoria budowy formy architektonicznej – Juliusz Żurawski. Idea formy otwartej i zamkniętej – Oskar Hansen. Zasady kompozycji urbanistycznej – pojęcie wnętrza urbanistycznego.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 25 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,8) oraz obecności i aktywności na wykładach (waga 0.2).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość programów graficznych CAD.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J.Żurawski – "O budowie formy architektonicznej"
O.Hansen – "Zobaczyć świat" , Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2005
E.Neufert – "podręcznik Projektowania Architektoniczno-Budowlanego", Arkady, Warszawa 2007
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75,
poz. 690 z póżn. zm.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak