Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena energetyczna budynków
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-812-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Andrusikiewicz Wacław (andrus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Andrusikiewicz Wacław (andrus@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie własności materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku BG1A_W13, BG1A_W12, BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W17, BG1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych związanych z termomodernizacją i certyfikacją energetyczną BG1A_W13, BG1A_W12, BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W02, BG1A_W07, BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować projekt usprawnienia w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń instalacyjnych w budynku BG1A_U17, BG1A_U19, BG1A_U08, BG1A_U07, BG1A_U01, BG1A_U12, BG1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi stosować zasady doboru materiałów termomodernizacyjnych, zastosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w opisie techniczno-ekonomicznym BG1A_U17, BG1A_U19, BG1A_U08, BG1A_U07, BG1A_U01, BG1A_U12, BG1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie własności materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych związanych z termomodernizacją i certyfikacją energetyczną + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować projekt usprawnienia w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń instalacyjnych w budynku + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stosować zasady doboru materiałów termomodernizacyjnych, zastosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w opisie techniczno-ekonomicznym + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Idea budownictwa energooszczędnego.
 2. Elementy wpływające na energooszczędność budynków.
 3. Charakterystyka przegród budowlanych, mostki termiczne, źródła zysków i strat energetycznych.
 4. Systemy ogrzewania budynków, elementy wpływające na efektywność energetyczną.
 5. Ciepła woda użytkowa – sposoby pozyskiwania.
 6. Oświetlenie budynków użyteczności publicznej.
 7. Cele i zadania audytu energetycznego.
 8. Cele i zadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ćwiczenia projektowe:

 1. Zapoznanie z programem do wykonywania świadectw energetycznych (np. OZC, ArcadiaTermo itp.).
 2. Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku jednorodzinnego (metoda dokładna) z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
 3. Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku jednorodzinnego (metoda uproszczona) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
 4. Porównanie wyników z metody dokładnej i uproszczonej, wnioski.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 6 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student ma zaliczone następujące moduły:
Technologia informacyjna lub Podstawy informatyki;
Rysunek techniczny i grafika komputerowa;
Materiały budowlane;
Budownictwo ogólne;
Fizyka budowli;
Instalacje budowlane;
Prawo budowlane i ochrona własnosci intelektualnej.
Student posiada praktyczną znajomość edytora tekstu (np. MS Word), arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excell), programu graficznego Cad (np. AutoCad).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytorów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 3. Sławomir Grabarczyk; Fizyka budowli; Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
 4. Karolina Kurtz, Dariusz Gawin; Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami; Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Alfa 2, 2009.
 5. Polskie Normy.
 6. www.mi.gov.pl
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak