Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie badań i opracowań dokumentacji geotechnicznej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-813-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geotechniki. BG1A_W08 Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geotechnice. BG1A_W08 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. BG1A_U05, BG1A_U09, BG1A_U22 Wykonanie projektu
M_U002 Umie sporządzić karty dokumentacyjne i interpretować wyniki sondowań. BG1A_U05, BG1A_U09, BG1A_U22 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z geotechniki BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geotechniki. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geotechnice. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Umie sporządzić karty dokumentacyjne i interpretować wyniki sondowań. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z geotechniki + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Geotechniczne badania gruntów, jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady.
 2. Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, odkrywki, otwory badawcze.
 3. Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady interpretacji, stosowania charakterystyka.
 4. Próbne obciążenia płytą sztywną, badanie presjometrem i badania dylatometryczne.
 5. Monitoring w geotechnice.

Ćwiczenia projektowe:

Zajęcia dotyczące interpretacji wyników z geotechnicznych badań polowych i sporządzania dokumentacji geotechnicznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 9 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 6 godz
Wykonanie projektu 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zajęć projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Pisarczyk S. (1999): Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 2. Wiłun Z. (1982 i nowsze): Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa.
 3. Z. Glazer , J. Malinowski (1991): Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN, Warszawa.
 4. S. Pisarczyk (2001): Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN, Warszawa.
 5. S.Pisarczyk, B. Rymsza (1993): Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa.
 6. E. Myślińska (2011): Laboratoryjne badania gruntów. PWN, Warszawa.
 7. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L.: Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Warszawa, PIG 1999.
 8. Ignut R., Kłębek A., Puchalski R.: Terenowe badania geologiczno-inżynierskie. Warszawa, WG 1973.
 9. Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. Warszawa, PWN 1980.
 10. Kotowski J., Kraiński A.: Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zielona Góra, 2000.
 11. Pisarczyk S., Rymsza B.: Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Warszawa, OWPW 1993.
 12. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Warszawa, PWN 2001.
 13. Polska Norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. obliczenia statyczne i projektowanie.
 14. Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
 15. Polska Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 16. Polskia Norma PN-EN-1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 17. Sanecki L.: Geotechniczne badania polowe. Kraków, Wydawnictwa AGH 2003.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Olesiak S., 2009. Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 1, 467-473.
 2. Olesiak S., 2010. Sonda wkręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 501-507.
 3. Olesiak S., 2011. Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 463-470.
 4. Olesiak S., 2013. Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 534-539.
 5. Olesiak S., 2014a. On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST). Studia Geotechnica et Mechanica, 1, 71-78.
 6. Olesiak S., 2014b. Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, 112-117.
 7. Olesiak S., 2015. Ocena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1, 22-27.
Informacje dodatkowe:
 1. Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia projektu.
 2. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.