Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zasady rekrutacji:
Dolny limit ilości studentów:

-

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Niestacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
-
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
cztery
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
-
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Nazwa specjalności:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

-

Semestry kontrolne:
-
Zasady wpisu na kolejny semestr:

-

Studia indywidualne:

-

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

-

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

-

Dodatkowe informacje:

-