Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budowa i eksploatacja pojazdów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-105-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zachara Bolesław (bzachara@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
dr inż. Zachara Bolesław (bzachara@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę ze studiów I stopnia w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Ma wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących podczas ruchu pojazdu. Zna rolę zjawiska tarcia i umie określić jego pozytywny oraz negatywny wpływ na działanie układów pojazdu. BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W002 Student zna zasadę funkcjonowania przekładniowych skrzyni biegów – manualnych i automatycznych. Posiada wiedzę dotyczącą doboru parametrów układu przeniesienia napędu do określonej jednostki napędowej. BM2A_W05, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą aktualnie stosowanych konstrukcji układów przeniesienia napędu, kierowniczego, zawieszenia i ogumienia pojazdów. Zna stosowane materiały konstrukcyjne pod kątem zastosowań w budowie pojazdów i potrafi określić ich wpływ na własności eksploatacyjne. BM2A_W16, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu życia pojazdów, zna tendencje rozwojowe w ich budowie i potrafi określić ich oddziaływanie na środowisko naturalne. BM2A_W16, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania produkcji, wytwarzania i eksploatacji pojazdów. Zna system prawny związany z pojazdami. BM2A_W13, BM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu prawnego dotyczącego pojazdów. Ma umiejętność wyszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy. Potrafi oceniać nowe rozwiązania konstrukcyjne pojazdów pod kątem ich niezawodności i efektywności działania. BM2A_U04, BM2A_U09, BM2A_U14 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy analizować zjawiska zachodzące w pojazdach i określać ich wpływ na stan techniczny pojazdu oraz planować, organizować i przeprowadzać naprawy i remonty BM2A_U13, BM2A_U21, BM2A_U17 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student rozumie aspekty systemowe eksploatacji pojazdów, w tym ich wpływ na środowisko naturalne. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. BM2A_U17, BM2A_U15 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi w sposób zrozumiały i przejrzysty prezentować swoją wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. BM2A_U08 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kierować procesami produkcyjnymi i zarządzać zespołem ludzi. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie pojazdów i przekazywania nabytej wiedzy w sposób przejrzysty i zrozumiały. BM2A_K02, BM2A_K06, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę ze studiów I stopnia w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Ma wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących podczas ruchu pojazdu. Zna rolę zjawiska tarcia i umie określić jego pozytywny oraz negatywny wpływ na działanie układów pojazdu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasadę funkcjonowania przekładniowych skrzyni biegów – manualnych i automatycznych. Posiada wiedzę dotyczącą doboru parametrów układu przeniesienia napędu do określonej jednostki napędowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą aktualnie stosowanych konstrukcji układów przeniesienia napędu, kierowniczego, zawieszenia i ogumienia pojazdów. Zna stosowane materiały konstrukcyjne pod kątem zastosowań w budowie pojazdów i potrafi określić ich wpływ na własności eksploatacyjne. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu życia pojazdów, zna tendencje rozwojowe w ich budowie i potrafi określić ich oddziaływanie na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania produkcji, wytwarzania i eksploatacji pojazdów. Zna system prawny związany z pojazdami. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu prawnego dotyczącego pojazdów. Ma umiejętność wyszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy. Potrafi oceniać nowe rozwiązania konstrukcyjne pojazdów pod kątem ich niezawodności i efektywności działania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy analizować zjawiska zachodzące w pojazdach i określać ich wpływ na stan techniczny pojazdu oraz planować, organizować i przeprowadzać naprawy i remonty - - + - - - - - - - -
M_U003 Student rozumie aspekty systemowe eksploatacji pojazdów, w tym ich wpływ na środowisko naturalne. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi w sposób zrozumiały i przejrzysty prezentować swoją wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kierować procesami produkcyjnymi i zarządzać zespołem ludzi. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie pojazdów i przekazywania nabytej wiedzy w sposób przejrzysty i zrozumiały. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Tło historyczne rozwoju przemieszczania się osób i towarów.
2. Elementy teorii ruchu, opory ruchu pojazdu.
3. Źródło mocy i momentu w napędach pojazdów.
4. Silnik Stirlinga, bilans mocy.
5. Konstrukcja silników, jedno- i dwumasowe koło zamachowe.
6. Sprzęgła w układzie napędowym pojazdów. Sprzęgła cierne.
7. Sprzęgła hydrokinetyczne.
8. Skrzynie przekładniowe.
9. Automatyczne skrzynie przekładniowe.
10. Wały napędowe.
11. Przeguby, przeguby homokinetyczne.
12. Przekładnie kierownicze.
13. Mosty napedowe.
14. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe.
15. Zawieszenie pojazdów.
16. Zaliczenie przedmiotu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Opory ruchu pojazdu.
2. Przełożenia w skrzyniach przekładniowych.
3. Poszukiwanie położenie środka ciężkości pojadu.
4. Osprzęt silnika spalinowego pojazdu.
5. Dwumasowe koło zamachowe.
5. Budowa sprzęgła ciernego pojazdu.
6. Sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne.
7. Skrzynie przekładniowe, mechanizmy zmiany przełożeń.
8. Skrzynie przekładniowe ze zmianą rozpiętości
i zakresu przełożeń.
9. Równobieżność przegubów.
10. Przekładnie główne w napędach wieloosiowych.
11. Mechanizmy różnicowe zwykłe i o podwyższonym tarciu.
12. Mosty napędowe.
13. Zawieszenia w pojazdach.
14. Przekładnie i układy kierownicze.
15. Koła i ogumienie. Budowa i eksploatacja.
16. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:
1. Oceny z egzaminu,
2. Oceny z zajęć laboratoryjnych,
3. Oceny z prezentacji,
4. Aktywności na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana ugruntowana wiedza ze studiów I stopnia w zakresie przedmiotów:
1. Fizyka – wyznaczanie sił działających na pojazd.
2. PKM – przekładnie zębate – wyznaczanie przełożeń przekładni zębatych (w tym planetarnych), sprawności przekładni (zębatych, pasowych), obliczanie sprzęgieł ciernych.
3. Podstawy nauki o materiałach – materiały stosowane w pojazdach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów kołowych. WNT, Warszawa 1997.
2. Brown, Robertson, Serpento.: Motor vehicle structures. Butt.-Hein. Oxford 2001.
3. Dajniak J.: Ciągniki, teoria i projektowanie. WKiŁ, Warszawa 1985.
4. Gajek A., Juda Z.: Czujniki. Mechatronika samochodowa. WKŁ, Warszawa , 2009.
5. Hebda M.: Eksploatacja samochodów. WITE Radom, 2005.
6. Janecki J., Tott K.: Organizacja eksploatacji pojazdów mochodowych.WKŁ, Warszawa1986.
7. Jaworski J.: Ogumienie pojazdów samochodowych. WKŁ W-wa 1987.
8. Kęsy Z.: Hydrokinetyczne układy napędowe. WPR Radom 2002.
9. Merkisz J., Pielecki I.: Alternatywne napędy pojazdów. WPP Poznań 2006.
10. Micknass W., Popiol R., Springer A.: Sprzęgła skrzynki biegów wały i półosie napędowe. WKŁ Warszawa 2005.
11. Osiński J., Żach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ Warszawa 2006.
12. Piechna J.: Podstawy aerodynamiki pojazdów.WKŁ Warszawa 2000.
13. Prochowski L., Żuchowski A.: Technika transportu ładunków. WKŁ, Warszawa 2009.
14. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
15. Praca zbiorowa: Mechanik pojazdów samochodowych, t.1, t.2.;Vogel Publishing Wrocław 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na wszystkich wykładach sprawdzana jest obecność.