Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia i organizacja napraw i remontów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-206-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr inż. Haduch Jerzy (haduch@agh.edu.pl)
dr inż. Łabędź Janusz (jlabedz@agh.edu.pl)
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
dr inż. Góral Tomasz (tgoral@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną w zakresie rozwiązywania materiałowych i technologicznych problemów eksploatacji maszyn. BM2A_W09, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe metody techniki i narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z technologią wykonania i planowaniem napraw i remontów. BM2A_W16, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę na temat kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych z uwzględnieniem wymagań dotyczących doboru materiałów inżynierskich oraz zna podstawowe metody optymalizacji. BM2A_W07, BM2A_W09, BM2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Student posiada wiedzę w zakresie modelowania i zarządzania procesami technologicznymi z uwzględnieniem wymagań ekologicznych, bezpieczeństwa, niezawodności i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. BM2A_W16, BM2A_W13, BM2A_W15, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych, posługiwać się aparatem matematycznym do modelowania zagadnień technicznych i procesów technologicznych oraz stosować metody statystyki matematycznej do planowania działań inżynierskich. BM2A_U20, BM2A_U09, BM2A_U01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi przeprowadzać badania struktury i właściwości struktury materiałów inżynierskich oraz organizować eksperymenty i przeprowadzać symulacje komputerowe procesów eksploatacyjnych. BM2A_U05, BM2A_U10 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student posiada umiejętności projektowania procesów technologicznych i produkcyjnych w obszarze technologii regeneracji i planowania napraw i remontów. BM2A_U25, BM2A_U23 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student posiada umiejętności wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania procesów technologicznych, analizy systemów przeprowadzania napraw i remontów oraz umiejętności kreatywnego działania w obszarze technologii i eksploatacji. BM2A_U12, BM2A_U05, BM2A_U01, BM2A_U25, BM2A_U10, BM2A_U19, BM2A_U23, BM2A_U14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Student posiada umiejętności wykorzystywania metod i narzędzi informatycznych w modelowaniu procesów technologicznych i rozwiązywaniu zadań technicznych. BM2A_U20, BM2A_U05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie technologii napraw i planowania remontów maszyn i urządzeń technicznych. BM2A_K02, BM2A_K01, BM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną w zakresie rozwiązywania materiałowych i technologicznych problemów eksploatacji maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody techniki i narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z technologią wykonania i planowaniem napraw i remontów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych z uwzględnieniem wymagań dotyczących doboru materiałów inżynierskich oraz zna podstawowe metody optymalizacji. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę w zakresie modelowania i zarządzania procesami technologicznymi z uwzględnieniem wymagań ekologicznych, bezpieczeństwa, niezawodności i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych, posługiwać się aparatem matematycznym do modelowania zagadnień technicznych i procesów technologicznych oraz stosować metody statystyki matematycznej do planowania działań inżynierskich. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzać badania struktury i właściwości struktury materiałów inżynierskich oraz organizować eksperymenty i przeprowadzać symulacje komputerowe procesów eksploatacyjnych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętności projektowania procesów technologicznych i produkcyjnych w obszarze technologii regeneracji i planowania napraw i remontów. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętności wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania procesów technologicznych, analizy systemów przeprowadzania napraw i remontów oraz umiejętności kreatywnego działania w obszarze technologii i eksploatacji. - - - + - - - - - - -
M_U005 Student posiada umiejętności wykorzystywania metod i narzędzi informatycznych w modelowaniu procesów technologicznych i rozwiązywaniu zadań technicznych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie technologii napraw i planowania remontów maszyn i urządzeń technicznych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Planowanie części wymiennych w remontowanym obiekcie technicznym.
2. Ocena granicznego zużycia oraz możliwości regeneracji maszyn.
3. Technologie regeneracyjne: mechaniczne, spawalnicze, elektrochemiczne i elektroiskrowe.
4. Regeneracyjne powłoki: galwaniczne, próżniowe – PVD, CVD.
5. Naprawy wybranych elementów pojazdów.
6. Ekonomiczne aspekty regeneracji.
7. Normatywy i metody wyznaczania zapasów części wymiennych.
8. Planowanie procesów obsługowo-naprawczych.
9. Kształtowanie systemów jakości w procesach obsługowo-naprawczych.
10. Metodyka planowania strategii remontowych.
11. Programowanie dynamiczne w planowaniu remontów.
12. Funkcja odnowy i procesy stochastyczne.
13. Modele odnów prewencyjnych.
14. Schematy decyzyjno-losowe
15. Wyznaczanie harmonogramu optymalnego okresu odnów profilaktycznych.
16. Kształtowanie jakości w procesach obsługowo-naprawczych.

Ćwiczenia projektowe:

1, 2. Technologia nagniatania naporowo-tocznego.
3. Technologia regeneracji tulei cylindrowych.
4. Technologia regeneracji elementów ze stopów aluminium.
5. Technologia regeneracji elementów stalowych.
6. Technologia regeneracji głowic zaworowych.
7, 8. Technologia regeneracji metodami napawania.
9. Diagnostyka oraz technologia napraw układów chłodzenia i smarowania.
10. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych z części technologicznej.
11, 12. Zastosowanie technik informatycznych i metod programowania liniowego w rozwiązywaniu problemów organizacji napraw.
13. Wyznaczanie strategii odnów prewencyjnych metodą schematów decyzyjno-losowych.
14. Wyznaczanie okresów pracy do przeprowadzania planowych remontów i napraw.
15. Wyznaczanie okresów przeprowadzania odnów z uwzględnieniem stopniowego odtwarzania stanu zdatności.
16. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych z planowania napraw i remontów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Częściowe zaliczenia – 1. z zajęć z technologii, 2. z organizacji napraw i remontów.
Egzamin – część ustna i pisemna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu konstrukcji i technologii maszyn, materiałoznawstwa, obróbki ubytkowej i niezawodności.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Beichelt F. (tł. Dembiński A.): Problemy niezawodności i odnowy urządzeń technicznych. Wydawnictwa Naukowo techniczne, Warszawa 1974.
2. Bellman R. E.: Stuart E. D.: Programowanie dynamiczne (Zastosowanie). Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967.
3. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc. 1995.
4. Karpiński S.: Kształtowanie elementów nadwozi samochodowych. WKŁ, Warszawa 1996.
5. Karpiński J., Firkowicz S.: Zasady profilaktyki obiektów technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1981.
6. Piasecki F. St.: Zagadnienia organizacji obsługi technicznej maszyn i środków transportu. PNTTE, Warszawa 1996.
7. Przybylski W.: Technologia nagniatania. WNT, Warszawa 1979.
8. Szybka J.: Zagadnienia rezerwowania w eksploatacji systemów maszynowych z rezerwą przesuwającą się. ZN AGH, Mechanika nr 16, Kraków 1989.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zalecana obecność na wykładach. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.