Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Silniki spalinowe
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-207-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Brzeżański Marek (brzezan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Brzeżański Marek (brzezan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu teorii maszyn cieplnych BM2A_W05, BM2A_W07, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu procesów cieplnych zachodzących w silniku spalinowym BM2A_W06, BM2A_W17, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu silników spalinowych BM2A_W07, BM2A_W17, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać doboru silnika spalinowego do współpracy z maszyną. BM2A_U05, BM2A_U01, BM2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi określić prawidłowe warunki eksploatacji silnika. BM2A_U20, BM2A_U25, BM2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne. BM2A_K07, BM2A_K02, BM2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu teorii maszyn cieplnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu procesów cieplnych zachodzących w silniku spalinowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu silników spalinowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać doboru silnika spalinowego do współpracy z maszyną. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić prawidłowe warunki eksploatacji silnika. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podział silników spalinowych, zasada działania silnika 2- i 4-suwowego, podstawowe wielkości i definicje. (Division of internal combustion engines, principle of operation 2-stroke engine and 4-stroke engine, fundamental quantity and definitions)
Podstawowe cechy obiegów teoretycznych i rzeczywistych. (Primary features of theoretical and real engine cycles) Termodynamiczne podstawy pracy silnika spalinowego, obiegi teoretyczne: Otto, Diesel, Sabathe. (Thermodynamic basics of engine work, theoretical cycles:Otto, Diesel, Sabathe)
Obieg rzeczywisty silnika czterosuwowego. (Real cycle of 4-stroke engine)
Proces napełniania, proces sprężania, rozprężania i wylotu. (Filling process, compression process, expansion process, exhaust process)
Paliwa silnikowe: skład chemiczny i frakcyjny, własności paliw, cechy mieszanki paliwowo-powietrznej. (Engine fuels: chemical composition and fraction composition, fuels properties, features of fuel-air mixtures)
Zapłon elektryczny mieszanki, świece zapłonowe. (Electric ignition, spark plugs)
Proces spalania normalnego w silniku o zapłonie iskrowym. Anomalie spalania. (Process of normal combustion on spark ignition engine. Anomaly of combustion)
Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym, systemy zasilania i typy komór spalania w silnikach ZS. (Process of combustion on diesel engine, systems of fuel supply and types of combustion chambers on diesel engines) Doładowanie silników spalinowych. (Supercharging of engines)
Metody regulacji mocy i obciążenia silnika ZI i ZS. (Methods of adjusting of power and loading of engines) Parametry robocze silnika. (Working parameters of engine)

Ćwiczenia projektowe:

Stanowisko hamowni silnikowej, aparatura badawcza, metody pomiarowe, BHP na stanowisku. (engine test bench, test apparatures, methods of measurement)
Sprawności, bilans cieplny. (Efficiency, thermal balance)
Wykresy indykatorowe. (Indicator diagrams)
Podstawowe charakterystyki silnikowe. (Primary characteristics of engines)
Zasady projektowania i obliczania wymiarów głównych silnika spalinowego. (Principles of design and calculate of main dimensions of engine)
Charakterystyka prędkościowa silnika ZI. (Speed characteristic of spark ignition engine)
Charakterystyka obciążeniowa silnika ZI. (Load characteristic of spark ignition engine)
Wykreślanie charakterystyki uniwersalnej. (drawing of universal characteristic)
Charakterystyka prędkościowa silnika ZS. (Speed characteristic of diesel engine)
Charakterystyka obciążeniowa silnika ZS. (Load characteristic of diesel engine)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z laboratorium i egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Koniecznośc zaliczenia mechaniki klasycznej, termoodynamiki i mechaniki płynów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak