Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Układy hydrauliczne w pojazdach
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-209-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wojciechowski Jerzy (jwojcie@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wojciechowski Jerzy (jwojcie@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada specjalistyczna wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w układach hydraulicznych BM2A_W03, BM2A_W05, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowania ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania jako elementów układów hydraulicznych BM2A_W16, BM2A_W17, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w układach hydrzulicznych BM2A_W17, BM2A_W05, BM2A_W04, BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody mechaniki płynów i termodynamiki do obliczeń układów hydraulicznych BM2A_U13, BM2A_U20, BM2A_U11, BM2A_U02, BM2A_U21, BM2A_U05, BM2A_U16, BM2A_U06, BM2A_U01, BM2A_U10, BM2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z napędami hydraulicznymi. BM2A_U13, BM2A_U21, BM2A_U05, BM2A_U16, BM2A_U19, BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 potrafi rozwiązać złożone zadania inżynierskie typowe dla napędów hydraulicznych oraz w nowatorski sposób podchodzić do nietypowych problemów BM2A_U12, BM2A_U20, BM2A_U08, BM2A_U17, BM2A_U09, BM2A_U21, BM2A_U15, BM2A_U19, BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych oraz kierowania, rozwijania produkcji. BM2A_K02, BM2A_K01, BM2A_K05, BM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie teorii napędów hydraulicznych. BM2A_K02, BM2A_K03, BM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_K003 Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole BM2A_K07, BM2A_K01, BM2A_K05, BM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada specjalistyczna wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w układach hydraulicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowania ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania jako elementów układów hydraulicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w układach hydrzulicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody mechaniki płynów i termodynamiki do obliczeń układów hydraulicznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z napędami hydraulicznymi. - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi rozwiązać złożone zadania inżynierskie typowe dla napędów hydraulicznych oraz w nowatorski sposób podchodzić do nietypowych problemów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych oraz kierowania, rozwijania produkcji. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie teorii napędów hydraulicznych. + - - + - - - - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Funkcje realizowane systemami płynowymi w pojazdach oraz samojezdnych maszynach roboczych. Podstawowe elementy napędów hydraulicznych. Ciecze robocze Elementy przetwarzające; pompy i silniki wyporowe, siłowniki – 2 h.
2. Elementy akumulujące energię – akumulatory hydrauliczne. Elementy sterujące – zawory sterujące kierunkiem przepływu, zawory sterujące ciśnieniem, zawory sterujące natężeniem przepływu – 2 h.
3. Przekładnie hydrostatyczne; charakterystyki, bilans energetyczny, sprawność; przykłady zastosowań. Przekładnie hydrokinetyczne; charakterystyki, bilans energetyczny, sprawność; przykłady zastosowań –2 h
4. Energooszczędne napędy z odzyskiem i akumulacją energii. Dobór jednostek hydraulicznych do napędu jazdy – 2 h

Ćwiczenia projektowe:

1. Podstawowe zasady hydrostatyki – prawo Pascala, równanie ciągłości, Bernoulliego, określanie strat hydraulicznych. Obliczenia elementów przetwarzających napędów hydrostatycznych – pompy, silniki, siłowniki – 2h.
2, 3. Obliczenia wymaganych parametrów oraz dobór elementów przetwarzających napędów hydrostatycznych. Zadanie projektowe – 4 h.
4, 5. Statyczne i dynamiczne obliczenia elementów sterujących w napędach hydrostatycznych. Zadanie projektowe – 4 h.
6, 7. Obliczenia przekładni hydrostatycznej. Dobór podstawowych elementów. Charakterystyka przekładni, bilans energetyczny i sprawność przekładni. Zadanie projektowe – 4 h.
8. Badanie charakterystyki przekładni hydrostatycznej – 2 h.
9. Kolokwium zaliczeniowe – 2 h.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,8 oceny z ćwiczeń projektowych + 0,2 oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zaliczone kursy z mechaniki płynów, termodynamiki, maszyn i urzadzen energetycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Korecki Z.: Napędy i sterowanie hydrauliczne maszyn górniczych. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1993.
2.Garbacik A.: Studium projektowania układów hydraulicznych. Ossolineum, Kraków 1997.
3.Mednis Willi: Laboratorium hydraulicznych napędów i ich sterowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999 (1996).
4.Pizoń A.: Elektrohydrauliczne urządzenia automatyki. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1992.
5.Dindorf R., Wołkow J.: Płynowe układy ruchów okresowo zmiennych. Wydawnictwo Politechnik Krakowskiej, Kraków 1996.
6.Kramarek W., Pasek Z., Skarbowski T.: Laboratorium napędów hydraulicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.
7.Ocioszyński J.: Energetyka energooszczędnych układów napędowych maszyn roboczych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.
8.Tomczyk J. Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych. WNT, Warszawa 1999.
9.Helduser Siegfried: Układy hydrauliczne. Ćwiczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
10.Kollek W.: Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Warszawa 2004.
11.Stryczek S. Napęd hydrostatyczny. Tom 1, 2. WNT, Warszawa 2005.
12.Szydelski Z.: Pojazdy samochodowe. Napęd i sterowanie hydrauliczne. WKŁ Warszawa 1999.
13.Reimpell J.: Podwozia samochodów. WKŁ, W-wa 2001.
14.Orzełowski J.: Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów. WNT W-wa 1995.
15.Stoll H.: Lenkanlagen und Hilskraftlenkungen. Vogel Buchverlag. Wurzburg 1992.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak