Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Integralność konstrukcji w eksploatacji
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-301-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna współcześnie stosowaną metodologię projektowania i użytkowania konstrukcji z uwzględnieniem specyfiki obciążeń eksploatacyjnych i lokalnego uplastycznienia w krytycznych miejscach konstrukcji. BM2A_W16, BM2A_W09, BM2A_W17, BM2A_W07, BM2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna europejskie normy związane z badaniem szerokiego spektrum własności mechanicznych materiałów. BM2A_W09, BM2A_W06, BM2A_W17, BM2A_W07, BM2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę na temat procedur oceny integralności konstrukcji. BM2A_W16, BM2A_W09, BM2A_W17, BM2A_W07, BM2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować elementy maszyn i urządzeń w sposób zapewniający ich integralność w eksploatacji w realistycznych warunkach obciążenia. BM2A_U20, BM2A_U05, BM2A_U17, BM2A_U16, BM2A_U01, BM2A_U10, BM2A_U19, BM2A_U11, BM2A_U14, BM2A_U02, BM2A_U26, BM2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi racjonalnie użytkować urządzenie w sposób zapewniający jego integralność w planowanym czasie eksploatacji. BM2A_U13, BM2A_U20, BM2A_U05, BM2A_U17, BM2A_U16, BM2A_U01, BM2A_U11, BM2A_U14, BM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. BM2A_K07, BM2A_K02, BM2A_K05, BM2A_K08, BM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna współcześnie stosowaną metodologię projektowania i użytkowania konstrukcji z uwzględnieniem specyfiki obciążeń eksploatacyjnych i lokalnego uplastycznienia w krytycznych miejscach konstrukcji. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna europejskie normy związane z badaniem szerokiego spektrum własności mechanicznych materiałów. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę na temat procedur oceny integralności konstrukcji. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować elementy maszyn i urządzeń w sposób zapewniający ich integralność w eksploatacji w realistycznych warunkach obciążenia. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi racjonalnie użytkować urządzenie w sposób zapewniający jego integralność w planowanym czasie eksploatacji. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Metody zapewnienia integralności konstrukcji w trakcie jej eksploatacji.
2. Filozofia projektowania i eksploatacji konstrukcji: koncepcja niegraniczonej trwałości ibezpiecznej trwałości; tolerancja uszkodzeń. Wytrzymałość resztkowa konstrukcji.
3. Inżynierskie i rzeczywiste własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych.
4. Modele materiałów.
5. Monotoniczna i cykliczna krzywa odkształcenia.
6. Eksploatacyjne historie obciążenia – metody analizy i syntezy. Technika Rainflow. Liniowa kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych. Efekty interakcji obciążeń.
7. Matematyczny opis krzywej Wöhlera. Przybliżona konstrukcja krzywej Wöhlera.
8. Prognozowanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji metodą naprężenia lokalnego.
9. Przegląd europejskich norm dotyczących badań eksperymentalnych materiałów związanych ze zmęczeniem i mechaniką pękania.

Zajęcia seminaryjne:

1. Ocena rzeczywistych własności mechanicznych na podstawie inżynierskiej krzywej rozciągania – przykłady.
2. Wyznaczanie odkształceniowej odpowiedzi materiału przy cyklicznych obciążeniach eksploatacyjnych, z uwzględnieniem i bez uwzględnienia efektu Bauschingera – przykłady obliczeń.
3. Zastosowanie metody Collinsa do przybliżonej konstrukcji krzywej Wöhlera – przykłady obliczeń.
4. Zmęczenie zmiennoamplitudowe, wykorzystanie reguły Palmgrena-Minera – przykłady obliczeń.
5. Przykłady obliczania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji metodą naprężenia lokalnego – przykłady obliczeń.
6. Uwzględnienie wpływu naprężenia średniego – przykłady obliczeń dla próbek gładkich i elementów zawierających karby.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oceny z zajęć seminaryjnych z uwzględnieniem aktywności na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu Wytrzymałości Materiałów ze studiów I stopnia na kierunku mechanicznym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Skorupa M. Wykłady z Integralności Konstrukcji w Eksploatacji:
http://zwmik.imir.agh.edu.pl/Dydaktyka
2. Kocańda S., Szala J. Podstawy obliczeń zmęczeniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997.
2. Schijve J.: Fatigue of Structures and Materials. Kluver Academic Publishers,
Dodrecht/Boston/London, 2001, ISBN 0-7923-7013-9 (HB), ISBN 0-7923-7014-7 (PB)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak