Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Płyny ekspolatacyjne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-304-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Ryniewicz Anna (ryniewic@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Ryniewicz Anna (ryniewic@agh.edu.pl)
dr inż. Madej Tomasz (tmadej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresie kryteriów doboru i użytkowania płynów eksploatacyjnych przy uwzględnieniu badań właściwości fizyko-chemicznych z wykorzystaniem systemów normalizacji i jakości. BM2A_W16, BM2A_W14, BM2A_W09 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna podstawowe metody technicznej obsługi urządzeń i systemów zasilanych płynami eksploatacyjnymi BM2A_W16, BM2A_W14, BM2A_W09 Studium przypadków
M_W003 Zna zagadnienia fizyko-chemiczne związane z reologią i smarnością płynów w aspekcie wykorzystania w systemach eksploatacyjnych BM2A_W17, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać i argumentować wybór właściwego płynu eksploatacyjnego dla rozwiązań motoryzacyjnych oraz w systemach przemysłowych BM2A_U02, BM2A_U01 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Umie ocenić wyniki podstawowych testów laboratoryjnych dla płynów eksploatacyjnych w stanie dostawy oraz w warunkach ich użytkowania BM2A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie ocenić parametry płynów w zakresie przydatności w konkretnym zastosowaniu oraz poprawności funkcjonowania urządzenia lub systemu BM2A_U05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność przeprowadzenia dyskusji i na jej podstawie optymalizacji doboru płynów eksploatacyjnych oraz umiejętność przekazywania myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej BM2A_K02, BM2A_K06, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresie kryteriów doboru i użytkowania płynów eksploatacyjnych przy uwzględnieniu badań właściwości fizyko-chemicznych z wykorzystaniem systemów normalizacji i jakości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody technicznej obsługi urządzeń i systemów zasilanych płynami eksploatacyjnymi + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zagadnienia fizyko-chemiczne związane z reologią i smarnością płynów w aspekcie wykorzystania w systemach eksploatacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać i argumentować wybór właściwego płynu eksploatacyjnego dla rozwiązań motoryzacyjnych oraz w systemach przemysłowych - - + - - + - - - - -
M_U002 Umie ocenić wyniki podstawowych testów laboratoryjnych dla płynów eksploatacyjnych w stanie dostawy oraz w warunkach ich użytkowania - - + - - + - - - - -
M_U003 Umie ocenić parametry płynów w zakresie przydatności w konkretnym zastosowaniu oraz poprawności funkcjonowania urządzenia lub systemu - - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność przeprowadzenia dyskusji i na jej podstawie optymalizacji doboru płynów eksploatacyjnych oraz umiejętność przekazywania myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące reologii i smarności płynów oraz ich przełożenie na parametry eksploatacyjne.
2. Karbochemiczne i alternatywne komponenty płynów eksploatacyjnych. Dodatki uszlachetniające. Wskaźniki jakości paliw, olejów i smarów. System normalizacji.
3. Paliwa dla motoryzacji – wskazania eksploatacyjne a ochrona środowiska. Benzyny i oleje napędowe – badania testowe, laboratoryjne i eksploatacyjne.
4. Oleje dla motoryzacji – klasyfikacja lepkościowa i klasyfikacje jakościowe. Przemysłowe płyny eksploatacyjne – oleje przemysłowe i płyny technologiczne. Zagadnienia biodegradacji i utylizacji. płyny przemysłowe.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wyznaczenie lepkości dynamicznej olejów silnikowych aparatem Höpplera.
2. Wyznaczanie krzywych płynięcia i oznaczanie wskaźnika lepkości olejów silnikowych.
3. Badanie właściwości smarnych przemysłowych olejów przekładniowych na aparacie Stanhope Seta.
4. Badanie odporności na zużycie olejów hydraulicznych na maszynie Roxana.

Zajęcia seminaryjne:

1. Zagadnienia reologii i smarności płynów eksploatacyjnych.
2. Bazy mineralne i syntetyczne do płynów eksploatacyjnych. Rola dodatków uszlachetniających.
3. Paliwa i oleje dla motoryzajci.
4. Przemysłowe płyny eksploatacyjne. Oleje przemysłowe i płyny technologiczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie średniej pozytywnych ocen: z ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących realizację ćwiczenia i sprawozdanie oraz z zajęć seminaryjnych, podczas których oceniane będą odpowiedzi ustne oraz prezentacja multimedialna. Zaliczenie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu. Egzamin składa się z części pisemnej 55% i części ustnej 45%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień funkcjonowania maszyn i urządzeń, mechanika płynów, podstawowe zagadnienia z fizyki i chemii. Umiejętność korzystania z katalogowych baz danych dotyczących płynów eksploatacyjnych oraz systemów normalizacji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bannister K. E.: Lubrication for industry, New York: Industrial Press Inc. 1996
2.Baczewski K. Paliwa do siników o ZI lub ZS. Kałdoński T. WKŁ, Warszawa 2008
3.Normy przedmiotowe dotyczące płynów eksploatacyjnych.
4.Ryniewicz A.: Płyny eksploatacyjne (w przygotowaniu)
5.Stachowiak G. W., Batchelor A. W.: Engineering tribology, Butterworth-Heinemann, 2001 USA
6.Spikes H. A.: Lubrication Science, The Physics and Chemistry of Lubricants and Additives in Tribological System, University of London, UK
7.Wachal A.: Dobór i zastosowanie materiałów pędnych i smarów, WAT W-wa 1992,
8.Zwierzycki W. Płyny eksploatacyjne do środków transportu drogowego : charakterystyka funkcjonalna i ekologiczna, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
9.Zwierzycki W.: Paliwa, oleje, motoryzacyjne płyny eksploatacyjne, wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1998
10.Zwierzycki W.: Oleje smarowe, dobór i użytkowanie, Wyd. Rafinerii Nafty Glimar W-wa 1996,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak