Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria sprężystości plastyczności
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-308-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student umie określić stan naprężenia i odkształcenia w ciele sprężytym, niezależnie od jego kształtu i sposobu obciążenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student rozumie mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia w procesie uplastycznienia ciała Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student potrafi ocenić dokładność uzyskanych rezultatów tak w zakresie stanu naprężenia jak i odkształcenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązać układ podstawowych równań teorii sprężystości dla wybranych stanów naprężenia i odkształcenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Referat
M_U002 Student potrafi korzystać z uproszczonych metod służących do rozwiązywania układu podstawowych równań teorii sprężystości w dowolnych stanach naprężenia i odkształcenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_U004 Student zna metodę elementów skończonych (MES) Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki błędnych decyzji w zakresie oceny stanu naprężenia i odkształcenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student umie określić stan naprężenia i odkształcenia w ciele sprężytym, niezależnie od jego kształtu i sposobu obciążenia + - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia w procesie uplastycznienia ciała + - - - - + - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić dokładność uzyskanych rezultatów tak w zakresie stanu naprężenia jak i odkształcenia + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązać układ podstawowych równań teorii sprężystości dla wybranych stanów naprężenia i odkształcenia + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z uproszczonych metod służących do rozwiązywania układu podstawowych równań teorii sprężystości w dowolnych stanach naprężenia i odkształcenia + - - - - + - - - - -
M_U004 Student zna metodę elementów skończonych (MES) + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki błędnych decyzji w zakresie oceny stanu naprężenia i odkształcenia + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Stan naprężenia
2. Stan odkształcenia
3. Związki między naprężeniami i odkształceniami
4. Energia sprężysta
5. Podstawowe równania teorii sprężystości
6. Metoda odwrotna i półodwrotna teorii sprężystości
7. Skręcanie i zginanie prętów w zakresie spreżysto-plastycznym
8. Tarcze kołowe o pierścieniowe
9. Zginanie płyt
10. Pręty cienkościenne
11. Cylindry pełne i grubościenne
12. Podstawowe równania teorii plastyczności
13. Równania klina, półpłaszczyzny i półprzestrzeni
14. Wprowadzenie do metody elementów skończonych
15. Metoda elementów skończonych – zgodny model przemieszczeniowy

Zajęcia seminaryjne:

1. Analiza stanu naprężenia w punkcie
2. Analiza stanu odkształcenia w punkcie
3. Prawo Hooke’a w przypadku ogólnym
4. Funkcje naprężeń
5. Warunki obciążeń przy zadanych stanach naprężenia
6. Metoda elementów skończonych – zgodny model przemieszczeniowy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gabryszewski Z.: Teoria spreżystości i plastyczności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
2. Kleiber M.: Wprowadzenie do metody elementów skończonych, PWN, Warszawa-Poznań 1989
3. Siemieniec A., Wolny S.: Wytrzymałość Materiałów cz.III – Sprężystość i plastyczność. Wybór zadań i przykładów. AGH UWN-D Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak