Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja silników spalinowych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-406-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Brzeżański Marek (brzezan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Brzeżański Marek (brzezan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu eksploatacji silników spalinowych BM2A_W16, BM2A_W14, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu stanów pracy oraz diagnostyki silników spalinowych BM2A_W16, BM2A_W06, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 student posiada wiedzę z zakresu aspektów ekologicznych silników spalinowych BM2A_W16, BM2A_W14, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności z zakresu oceny oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne BM2A_U13, BM2A_U14, BM2A_U02, BM2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi dokonać analizy warunków eksploatacyjnych silników spalinowych BM2A_U13, BM2A_U19, BM2A_U20, BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu pojazdów samochodowych na środowisko. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie silników spalinowych. BM2A_K02, BM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu eksploatacji silników spalinowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu stanów pracy oraz diagnostyki silników spalinowych + - - - - - - - - - -
M_W003 student posiada wiedzę z zakresu aspektów ekologicznych silników spalinowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności z zakresu oceny oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać analizy warunków eksploatacyjnych silników spalinowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu pojazdów samochodowych na środowisko. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie silników spalinowych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Stany eksploatacji silnika spalinowego w pojeździe i maszynie. (Operation conditions of internal combustion engine on vehicle and machine)
Zasady prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji silników spalinowych w pojazdach i maszynach. (Principles of correct and safe operating of engines on vehicle and machine)
Zasady wykonywania napraw typowych usterek eksploatacyjnych silników spalinowych. (Principles of execute repair of typical operating faults of engines)
Materiały eksploatacyjne stosowane w silnikach spalinowych. (Operating materials used on engines)
Oleje silnikowe: własności fizyczne, zmiany własności oleju podczas eksploatacji, dodatki uszlachetniające. (Engines oils: phisics properties, changes of oil properties during operation, additives)
Klasyfikacja olejów silnikowych wg SAE, API, CCMC, ACEA. Normy producentów silników dotyczące jakości oleju. (Classification of engine oils according to SAE, API, CCMC, ACEA. Standards of engine producers on quality of oil)
Klasyfikacja świec zapłonowych. (Classification of spark plugs)
Paliwa silnikowe w aspekcie eksploatacji silników, paliwa alternatywne. (Engine fuels in aspect of engines operation, alternative fuels)
Zasady dopuszczenia silników spalinowych do eksploatacji, normy homologacyjne. (Admission principles of engines to operation , homologation standards)
Eksploatacja silników w aspekcie emisji toksycznych składników spalin. (Operation of engines in aspect of toxic exhaust emission)
Analiza typowych usterek eksploatacyjnych silników ZI i ZS. (Analysis of typical operating faults of spark ignition engines and diesel engines)
Eksploatacja nowoczesnych systemów zasilania silników ZS. (Operation of advanced systems of fuel supply of diesel engines)
Procedury kontrolne silników spalinowych podczas okresowych badań pojazdów i maszyn. (Control procedures of engines during MOT tests of vehicles and machines)
Analiza nowoczesnych programów diagnostycznych silników spalinowych. (Analysis of advanced diagnostics programs of engines)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zasady eksploatacji analizatorów spalin. (principles of operating of exhaust-gas analyser)
Pomiar stężenia składników toksycznych spalin silnikowych wg procedury okresowych badań technicznych pojazdów. (measurement of toxic exhaust concentration by procedure MOT test of vehicle)
Pomiar zadymienia spalin silnikowych wg procedury okresowych badań technicznych pojazdów. (measurement of exhaust smoke by procedure MOT test of vehicle)
Podstawowe charakterystyki silnika ZI podczas eksploatacji na paliwie ciekłym i gazowym. (primary characteristics of spark ignition engine during operating on liquid and gaseous fuel)
Charakterystyka napełniania. (characteristic of filling)
Bilans cieplny silnika. (thermal balance of engine)
Analiza uszkodzeń eksploatacyjnych wybranych elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego. (analysis of operation failures of selected construction elements of engine

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Koniecznośc zaliczenia mechaniki klasycznej, termodynamiki i mechaniki płynów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak