Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria systemów produkcyjnych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-101-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna etapy projektowania produktu i fazy wyboru produktu BM2A_W13, BM2A_W03, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W002 Zna metody prognozowania rynku i analizę opracowanych prognoz BM2A_W13, BM2A_W03, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W003 Zna metody opracowania założeń dla systemów produkcyjnych, magazynowych, transportowych, kontroli jakości, utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym BM2A_W13, BM2A_W03, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W004 Zna czynniki decydujące o podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego BM2A_W13, BM2A_W03, BM2A_W17 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie dokonać wyboru technologii wytwarzania dla zaprojektowanego produktu BM2A_U22, BM2A_U08, BM2A_U17, BM2A_U16, BM2A_U09, BM2A_U01, BM2A_U27, BM2A_U25, BM2A_U07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie dobrać ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych oraz dokonać analizy porównawczej BM2A_U22, BM2A_U13, BM2A_U08, BM2A_U16, BM2A_U09, BM2A_U01, BM2A_U27, BM2A_U25, BM2A_U07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Umie przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe maszyn i urządzeń oraz przepływu materiałów BM2A_U22, BM2A_U13, BM2A_U08, BM2A_U17, BM2A_U16, BM2A_U09, BM2A_U01, BM2A_U27, BM2A_U25, BM2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie przeprowadzić proces opracowania strategii produkcji dla zaprojektowanego produktu lub usługi BM2A_K03, BM2A_K02, BM2A_K06, BM2A_K01, BM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Uruchomić i przeprowadzić procedury rejestracji własnej działalności gospodarczej w wybranej formie prawnej BM2A_K03, BM2A_K02, BM2A_K06, BM2A_K01, BM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna etapy projektowania produktu i fazy wyboru produktu + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metody prognozowania rynku i analizę opracowanych prognoz + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania założeń dla systemów produkcyjnych, magazynowych, transportowych, kontroli jakości, utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym + - - - - + - - - - -
M_W004 Zna czynniki decydujące o podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dokonać wyboru technologii wytwarzania dla zaprojektowanego produktu + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych oraz dokonać analizy porównawczej + - - - - + - - - - -
M_U003 Umie przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe maszyn i urządzeń oraz przepływu materiałów + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie przeprowadzić proces opracowania strategii produkcji dla zaprojektowanego produktu lub usługi - - - - - + - - - - -
M_K002 Uruchomić i przeprowadzić procedury rejestracji własnej działalności gospodarczej w wybranej formie prawnej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

W01 Charakterystyka stanu, celów i polityk przedsiębiorstwa: operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej, rynkowej
W02 Wybór formy prawnej działania przedsiębiorstwa
W03 Prognozowanie rynku, metody prognozowania i ich analiza
W04 Analiza nakładów inwestycyjnych, nowe inwestycje, modernizacja, źródła inwestowania
W05 Fundusz amortyzacji
W06 Fazy wyboru produktu
W07 Kryteria oceny projektów produktów, analiza wartości
W08 Systemy: produkcyjny, magazynowy, transportowy, kontroli jakości, utrzymania ruchu

Zajęcia seminaryjne:
Treść seminarium

Prognozy ekonomiczne
Wybór technologii i urządzeń produkcyjnych
Dobór ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych analiza porównawcza
Podstawowe typy rozmieszczenia urządzeń
Analizy ilościowe i jakościowe rozmieszczenia maszyn i urządzeń
Bilanse linii produkcyjnych
Analiza techniczno-ekonomiczna tworzenia przedsiębiorstwa dla wytwarzania określonego produktu
Zasady i rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowe przepisy prawa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 16 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.75 ocena egzaminu + 0.25 ocena projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Del Mar D.: Operations and industrial management. McGraw-Hill Co. London,1985.
2. Schroeder R.G.: Operations management. McGraw-Hill Co. London,1985.
3. Markowski W.: ABC small business’u. Marcus s.c., W-wa 2004.
4. Pawlak Z.: Biznes plan. Zastosowania i przykłady. Poltext, W-wa 2004.
5. Durlik I.: Inżynieria zarządzania tom 1 i 2. Agencja Wydawnicza „Placet”. W-wa, 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak