Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria procesów technologicznych w małych przedsiębiorstwach
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-102-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
dr inż. Chyła Piotr (pchyla@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakesie technologii stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży mechanicznej BM2A_W05 Egzamin
M_W002 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, procesach ich zużycia i systemach eksploatacji BM2A_W06 Egzamin
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii dla założonych kryteriów i zadań inżynierskich BM2A_W07 Egzamin
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej BM2A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia energochłonności i ochrony środowiska BM2A_U11 Kolokwium
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do konkretnych metod produkcji BM2A_U12 Kolokwium
M_U003 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich BM2A_U14 Kolokwium
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych BM2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej BM2A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed przedsiębiorstwem zadań BM2A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy BM2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakesie technologii stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży mechanicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, procesach ich zużycia i systemach eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii dla założonych kryteriów i zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia energochłonności i ochrony środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do konkretnych metod produkcji - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed przedsiębiorstwem zadań - - - + - - - - - - -
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Małe i średnie zakłady produkcyjne branży mechanicznej – specyfika, miejsce na rynku, trendy i perspektywy rozwoju. Podstawowe czynniki decydujące o wyborze technologii w warunkach małej i średniej skali produkcji. Podstawy zestawiania maszyn i urządzeń w ciągi technologiczne oraz metody doboru ich charakterystyk technicznych. Nowe technologie i urządzenia wytwórcze. Techniczne i ekonomiczne aspekty automatyzacji małych zakładów produkcyjnych. Jakość produkcji i organizacja jej kontroli. Koszty wytwarzania i sposoby ich ograniczenia. Kooperacja w warunkach globalnego rynku wytwórców i odbiorców. Standaryzacja produktu. Wybrane zagadnienia BHP i ochrony środowiska w małych przedsiębiorstwach.

Ćwiczenia projektowe:

Praktyczne zapoznanie się z organizacją i przebiegiem procesu wytwarzania w wybranym małym i średnim zakładzie produkcyjnym branży metalowej. Ocena pozycji na rynku i perspektyw rozwoju zakładu. Analiza możliwości i dróg modernizacji zakładu w kontekście: a) zmiany – rozszerzenia asortymentu produkcji, b) obniżki kosztów wytwarzania, c) ograniczenia negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Udział w wykładach 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A.: Modern manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill. Publishing Company 1996.
Hicks A.: Introduction to Industrial Engineering and Management Science Mc Graw-Hill. Publishing Company 1993.
Riggs W.A., West J.: Essential of Engineering Economice. Mc Graw-Hill. Publishing Company 1990.
Przegląd Mechaniczny- miesięcznik SITMP

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak