Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria niezawodności
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-105-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr inż. Heinrich Małgorzata (heinrich@agh.edu.pl)
dr inż. Jasica Grażyna (jasica@agh.edu.pl)
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. BM2A_W03, BM2A_W05 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów eksploatacji oraz rozumie i zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości. BM2A_W16, BM2A_W15 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności. BM2A_U12, BM2A_U13, BM2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w zarządzaniu jakością. BM2A_U05, BM2A_U07, BM2A_U02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i oceniać ich przydatność w działalności inżynierskiej. BM2A_U20, BM2A_U17, BM2A_U10, BM2A_U14 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U004 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. BM2A_U21, BM2A_U25, BM2A_U23 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji, potrafi myśleć (interioryzować) w zakresie twórczej działalności w obszarze eksploatacji maszyn. BM2A_K07, BM2A_K02, BM2A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów eksploatacji oraz rozumie i zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w zarządzaniu jakością. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i oceniać ich przydatność w działalności inżynierskiej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji, potrafi myśleć (interioryzować) w zakresie twórczej działalności w obszarze eksploatacji maszyn. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Niezawodność eksploatacyjna złożonych systemów technicznych. Struktury funkcjonalne i niezawodnościowe obiektów technicznych
2. Układy sieciowe i ich niezawodność. Zastosowanie faktoryzacji do oceny niezawodności.
3. Procesy prowadzące do uszkodzeń i awarii. Klasyfikacja i przyczyny powstawania uszkodzeń.
4. Kształtowanie niezawodności obiektów i systemów technicznych.
5. Modele matematyczne dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa uszkodzeń.
6. Procesy stochastyczne w niezawodności. Proces Poissona oraz urodzeń i śmierci. Procesy Markowa.
7. Modelowanie systemowe układów o strukturach nadmiarowych. Dobór poziomu nadmiarowości w aspekcie wymaganej niezawodności. Modele symulacyjne oceny niezawodności.
8. Zapewnienie jakości eksploatacyjnej obiektów technicznych.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Analiza niezawodności metodą modułów przejść.
2. Model symulacyjny wyznaczania niezawodności układów o strukturze progowej typu KzN. Optymalizacja niezawodności układów nadmiarowych.
3. Ocena efektywności rezerwowania. Model oceny niezawodności układu o złożonej strukturze niezawodnościowej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji.
4. Algorytm faktoryzacji.
5. Statystyczna kontroli jakości procesu produkcyjnego – przykład praktyczny. Kształtowanie i ocena niezawodności obiektu technicznego w fazie projektowania.
6. Ocena jakości i niezawodności procesu produkcyjnego w ujęciu statystycznym. Analiza przyczynowo-skutkowa – diagram Ishikawy – w ocenie niezawodności produktów.
7. Przykład zastosowania sieci neuronowych do oceny niezawodności.
8. Niezawodność w kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Przygotowanie do zajęć 31 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie pisemne i ustna rozmowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przygotowanie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szybka J.: Prognozowanie niezawodności urządzeń mechanicznych funkcjonujących w układach z rezerwą. Rozprawy, Monografie, z. 34, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
2. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1995.
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
4. Migdalski J. (red.): Poradnik niezawodności. Tom 1, 2. Wydawnictwo ZETOM, Warszawa 1992.
5. Ushakov I.: Reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.
6. PN-EN ISO 9001: 2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak