Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka produkcji
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-201-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system BM2A_W12, BM2A_W13, BM2A_W11 Egzamin
M_W002 Zna zasady sterowania przepływami materiałów w systemach produkcyjnych, w szczególności sterowanie natężeniem przepływu i sterowanie czasem BM2A_W13, BM2A_W17 Egzamin
M_W003 Ma wiedzę z zakresu określania wartości (wartości dodanej) w procesach wytwarzania, zna zasady eliminacji marnotrawstwa oraz zna zasady sporządzania map strumienia wartości VSM - Value Stream Mapping BM2A_W13, BM2A_W15, BM2A_W11, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance BM2A_W12, BM2A_W16, BM2A_W13, BM2A_W11, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać metody ilościowe współczesnej logistyki dla wyznaczania różnych właściwości systemu produkcyjnego (np. ABC, XYZ, prognozowanie, optymalizacja zapasów) BM2A_U20, BM2A_U05, BM2A_U14, BM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) BM2A_U13, BM2A_U17, BM2A_U16, BM2A_U25, BM2A_U07, BM2A_U15, BM2A_U23, BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady sterowania przepływami materiałów w systemach produkcyjnych, w szczególności sterowanie natężeniem przepływu i sterowanie czasem + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu określania wartości (wartości dodanej) w procesach wytwarzania, zna zasady eliminacji marnotrawstwa oraz zna zasady sporządzania map strumienia wartości VSM - Value Stream Mapping + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać metody ilościowe współczesnej logistyki dla wyznaczania różnych właściwości systemu produkcyjnego (np. ABC, XYZ, prognozowanie, optymalizacja zapasów) - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

1: Wstępny, przypomnienie pojęć, zakres, literatura.
2: System produkcyjny i jego otoczenie (cz.1)
3: System produkcyjny – struktury (cz.2)
4: Sterowanie przepływami.
5: Logistyczne systemy sterowania produkcją (narzędzia).
6: Zasady tworzenia koncepcji Lean Manufacturing.
(wykorzystanie metod: 7 Muda, 5S, SMED, Just In Time, Kanban)
7: Praktyczne wdrożenie systemu Kanban.
8: Mapowanie strumienia wartości – VSM (Value Stream Mapping).
9: Kompleksowe utrzymanie produktywności – TPM (Total Productive Maintenance).

Ćwiczenia projektowe:
Treść ćwiczeń

1. Analizy części i materiałów do produkcji metodami ABC i XYZ.
2. Prognozowanie krótkoterminowe modelami Browna, Holta i Wintersa.
3.Koszty utrzymywania zapasów dla różnych strategii przedsiębiorstwa.
4. Analiza przepływu materiałów w procesie produkcyjnym – symulacje z wykorzystaniem programu DOSIMIS^3.
5. Projekt zespołowy (harmonogramowanie):
- analiza jednodniowych kart przepływu materiałów w konkretnym przedsiębiorstwie, sporządzenie harmonogramu dziennego(każdy student),
- sporządzenie harmnogramu zbiorowego (dla miesiąca), analiza realizacji zadań.
6. Projekt zbiorowy (mapowanie VSM):
- identyfikacja procesu produkcyjnego, struktura, operacje,
- sporządzanie fragmentów mapy dla operacji (małe grupy),
- sporządzenie mapy całego procesu (liderzy grup),
- propozycje poprawy ciągłości (każdy student),
- mapa stanu przyszłego (metodą VSM).
7. Analizy wskaźników TPM:
- obliczanie,
- propozycje poprawy,
- analizy i ocena.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 60% ocena z egzaminu + 40% ocena z ćwiczeń projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Czerska J.: Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
2.Fertsch M. (red.).: Logistyka produkcji. Teoria i praktyka. ILiM, Poznań 2010
3.Fertsch M.: Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach. ILiM, Poznań 2003
4.Kornicki L., Kubik Sz.: OEE dla operatorów. Całkowita efektywność wyposażenia. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2009
5.Kornicki L., Kubik Sz.: Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008
6.Kosieradzka A. (red.): Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
7.Kosieradzka A., Lis S.: Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
8.Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012
9.Michlowicz E.: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002
10.Nyhuis P., Wiendhal H-P.: Fundamentals of Production Logistics.
Theory, Tools and Applications. Berlin Heidelberg, Springer Verlag 2009
11.Ohno T.: System produkcyjny Toyoty. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2009
12.Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007

Czasopismo:
Logistyka Produkcji

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Student, który ma min 75% frekwencję na wykładach może przystąpić do egzaminu zerowego obejmującego wyłącznie problematykę wykładów.