Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki zagospodarowania odpadów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-202-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania uciążliwych odpadów. BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów. BM2A_W17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów uciążliwych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Potrafi ocenić przydatność wybranych metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. BM2A_U20 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów. BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. BM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania uciążliwych odpadów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów uciążliwych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić przydatność wybranych metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

W01 Podział i charakterystyka materiałów odpadowych, odpady składowane na hałdach hutniczych, możliwości ich zagospodarowania i stosowane do tego celu maszyny.
W02 Metody zagospodarowania gruzu budowlanego oraz charakterystyka maszyn stosowanych do jego przeróbki.
W03 Źródła powstawania pylistych oraz drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych, ich przykłady oraz możliwości zagospodarowania.
W04 Metody zagospodarowania odpadów pochodzenia roślinnego.
W05 Przykłady linii technologicznych do scalania pylistych oraz drobnoziarnistych materiałów odpadowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Treść laboratoriów

L01 Wzbogacanie stłuczki szklanej poprzez rozdrabnianie.
L02 Badania symulacyjne procesu scalania drobnoziarnistego materiału odpadowego.
L03 Badania dwustopniowej granulacji pylistego materiału odpadowego.
L04 Analiza eksperymentalna możliwości zagospodarowania odpadów z produkcji rolnej poprzez wytwarzanie paliwa kompozytowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,3 ocena z kolokwium (wiadomości z wykładów) + 0,7 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH 2010.
2. Cheremisinoff N.: Handbook of solid waste management and waste minimization technologies. Butterworth Heinemann, Amsterdam 2003.
3. Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
4. Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji lub konstrukcji. Zeszyty Naukowe AGH, seria Rozprawy i Monografie nr 58, Kraków 1997.
5. Mróz J.: Recykling i utylizacja materiałów odpadowych w agregatach metalurgicznych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006
6. Piecuch T.: Utylizacja odpadów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.
7. Plewa F., Mysłek Z.: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych. Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2001.
8. Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak