Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zintegrowane systemy wytwarzania
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-208-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wantuch Edward (ewantuch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dudek Piotr (pdudek@agh.edu.pl)
dr inż. Kudelski Rafał (kudelski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z akresu organizacji systemów wytwarzania oraz pakietów komputerowgo wsparcia projektowania konstrukcyjnego i technologicznego. BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań zintegrowanych pakietów CAD/CAM/CAE/CAP do komputerowego wsparcia procesów wytwarzania. BM2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi na podstawie materiałów katalogowych wskazać i dobrać ekonomicznie i technicznie uzasadnione oprogramowanie wspierające dla firmy, w zależności od jej wielkości i stanu zatrudnienia. BM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wytwypować właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do realizacji procesów w systemach wytwarzania. BM2A_U13, BM2A_U11 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozwija kompetencje z zakresu informatyzacji procesów wytwarzania i rosnących możliwości tych kkomputerowych narzędzi dla uzyskania większej efektywności wytwarzania i konkurencyjności produkcji. BM2A_K04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z akresu organizacji systemów wytwarzania oraz pakietów komputerowgo wsparcia projektowania konstrukcyjnego i technologicznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań zintegrowanych pakietów CAD/CAM/CAE/CAP do komputerowego wsparcia procesów wytwarzania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi na podstawie materiałów katalogowych wskazać i dobrać ekonomicznie i technicznie uzasadnione oprogramowanie wspierające dla firmy, w zależności od jej wielkości i stanu zatrudnienia. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wytwypować właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do realizacji procesów w systemach wytwarzania. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozwija kompetencje z zakresu informatyzacji procesów wytwarzania i rosnących możliwości tych kkomputerowych narzędzi dla uzyskania większej efektywności wytwarzania i konkurencyjności produkcji. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W1. Systemy wytwarzania, rodzaje systemów,komputerowo zautomatyzowane systemy wytwarzania.
W2:Integracja techniczna i technologiczna, integracja informacyjna w systemie wytwarzania, standardy wymiany informacji, rodzaje informacji w systemie, rola standardu STEP w integracji informacyjnej wytwarzania, integracja systemów CAP/CAPP z systemami CAD/CAM/CAE/CAQ/CAR oraz ERP,struktra i możliwości systemu Sysklass.
W3:Techologiczne systemy eksperckie do wspomagania projektowania technologicznego, przykład realizacji systemu, zasady wyboru technologii i techniczne przygotowanie produkcji.
W4:Zintegrowane systemy kształtowania jakości wyrobu w procesie technologicznym i zautomatyzowane środki pomiarowe.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Programowanie warsztatowe tokarki sterowanej numerycznie

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem warsztatowego programowania 6 osiowej tokarki ze sterowaniem FANUC. Do tego celu wykorzystywany będzie “Manual Guide i -Turning”.

 2. Programowanie warsztatowe frezarki sterowanej numerycznie.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem warsztatowego programowania 4 osiowej Frezarki ze sterowaniem Heidenhain 530. Do tego celu wykorzystywane będą cykle programowe (obróbkowe jak i sterowania sondą narzędziową oraz przedmiotową) jakie oferuje sterowanie.

 3. Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze zintegrowanym środowiskiem Sysklass + CDNXL.

 4. TOPCAM

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z obsługą programu TOPCAM, sposobem programowania podstawowych cykli obróbkowych i wymaganymi parametrami wywoływanych procedur w operacjach toczenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Udział w wykładach 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej oceny z kolokwium dot. treści wykładowych oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
1.Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT. W-wa.2000r. 2.Przybylski W., Deja M.Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT W-wa. 2007r. 3.Lisowski E. Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej. 2003r. 4.Augustyn K. EdgeCAM komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem –Wyd. Helion 2002. 5.Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji.WNT W-wa 2000r. 6.Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, W-wa 2003. 7.Łabędź J. Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005. 8.Dietrich E., Shulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów produkcyjnych. Notika System, 2000.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak