Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie procesów na obrabiarkach CNC
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-209-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wantuch Edward (ewantuch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą opracowanie podstawowych procesów technologicznych obróbki ubytkowej elementów maszyn. BM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą dobór właściwego systemu CAD/CAM do rodzaju produkcji oraz wielkości firmy. BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu materiałów narzędziowych oraz systemów narzędziowych umożłiwiającą dobór narzędzi skrawających do realizowanych procesów technologicznych. BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy w procesie produkcji dotyczące wpływu ustalenia przedmiotu i jego wpływu na dokładność obróbki, bądź zmiany baz obróbkowych. BM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Posiada umiejętność wielowariantowej oceny przydatności nowych rozwiązań technologicznych w realizowanych dotychczas procesach wytwarzania. BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest zorientowany na aktywną kreację swoich celów osobistych na bazie uzyskanej wiedzy technologicznej. BM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą opracowanie podstawowych procesów technologicznych obróbki ubytkowej elementów maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą dobór właściwego systemu CAD/CAM do rodzaju produkcji oraz wielkości firmy. + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu materiałów narzędziowych oraz systemów narzędziowych umożłiwiającą dobór narzędzi skrawających do realizowanych procesów technologicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy w procesie produkcji dotyczące wpływu ustalenia przedmiotu i jego wpływu na dokładność obróbki, bądź zmiany baz obróbkowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wielowariantowej oceny przydatności nowych rozwiązań technologicznych w realizowanych dotychczas procesach wytwarzania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest zorientowany na aktywną kreację swoich celów osobistych na bazie uzyskanej wiedzy technologicznej. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W1:Technologia procesu obróbki oraz dokumentacja technologiczna.
W2:Systemy CAM doboru narzędzi oraz parametrów obróbki ubytkowej.
W3:Zasady programowanie obróbki przedmiotów obrotowo-symetrycznych przy wykorzystaniu środowiska programowo-symulacyjnego EdgeCAM.
W4:Zasady programowanie obróbki przedmiotów pryzmatycznych przy wykorzystaniu środowiska programowo-symulacyjnego EdgeCAM.

Ćwiczenia projektowe:

1.W ramach ćwiczenia projektowego student zapoznaje się z oprogramowaniem wspierającym dobór warunków obróbki, doborem narzędzi obróbkowych, uzyskiwaną chropowatością powierzchni po obróbce, zapisem kart technologicznych oraz kart instrukcji obróbki i oddaje ukończony projekt dot. procesu technologicznego obróbki zadanego przedmiotu.
2.Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze środowiskiem EdgeCAM do komputerowego wspomagania wytwarzania, sporządzeniem geometrii części oraz jej obróbką za pomocą „Operacji”.
3.Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student tworzy geometrię części oraz jej obróbkę za pomocą „Cykli”, wykorzystuje postprocesor z grafiką.
4.Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z importem plików bryłowych, ustawianiem nowego punktu zerowego przedmiotu, automatycznym wyszukiwaniem cech bryły typu: kieszeń, otwór oraz obróbką pliku bryłowego za pomocą „Cykli”.
5.W ramach ćwiczenia projektowego student wykonuje kompletny projekt procesu technologicznego oraz programuje obróbkę zadanego przedmiotu.
6.W ramach ćwiczenia projektowego student przygotowuje program obróbki przedmiotu testowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Wykonanie projektu 8 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Udział w wykładach 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z kolokwium dot. treści wykładowych oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT, Warsza-wa 2000.
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa 1998.
4. Grzesik W., Niesłony P.,Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC.WNT. Warszawa 2006.
5. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn.WNT. 2003r.
6. Łabędź J. Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak