Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie i urzadzenia wytwarzania materiałów budowlanych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-210-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych oraz systemów wytwórczych. Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych BM2A_W17, BM2A_K02, BM2A_W11 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych BM2A_U01 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; produkcji materiałów budowlanych BM2A_U26, BM2A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów materiałó budowlanych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych BM2A_K01, BM2A_K02 Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych oraz systemów wytwórczych. Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; produkcji materiałów budowlanych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów materiałó budowlanych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W01.Linie technologiczne do produkcji materiałów wiążących (cement, wapno, gips)
W02. Linie technologiczne do produkcji materiałów ściennych (cegła, pustak, pianobeton)
W03. Kruszarki do przerobu wstępnego i średniego surowców dla potrzeb przemysłu wiążących materiałów budowlanych
W04. Młyny dla materiałów masowych – cement, wapno, gips
W05. Urządzenia termiczne
W06. Maszyny i urządzenia do przygotowania surowców plastycznych
W07. Mieszanie mas lejnych, plastycznych i sypkich

Ćwiczenia projektowe:

P1. Dobór maszyn iurządzeń w linii kruszenia
P2. Projekt konstrukcyjny młyna rurowo-kulowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jest według następujacego algorytmu
OK = 0,7*(ocena projektu)0,3(obecność na wykładach)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Battaglia A., Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. PWN. Warszawa-Kraków 1972.
2. Bauman V.A., Kluszancev B.V., Martynov V.D.: Mehaniczeskoje oborudowanie predpijatii stroitielnych materialov, izdielij i konstrukcij. Maszynostroenie, Moskva 1975.
3. Ciborwski J.: Podstawy inżynierii chemicznej. WNT. Warszawa 1965.
4. Dzik T., Mięso R.: Metod of force identificatio in crusher part at designing stage. Вiсник Компютернi системи проектування. Теорiя i практика. Nr 548/2005.Lviv,Ukraine.ISSN 0321-0499, str.91-96.
5. Dzik T., Mięso R.: Modeling the forces in the jaw cruschers parts. The Experience of Designing and Application Of CAD Systems in Microelectronics. Procedings of the VIII International Conference CADSM 2005. Lviv, Ukraine. ISBN 966-553-431-9
6. Goździecki M., Świątkiewicz H.: Przenośniki. WNT. Warszawa 1975.
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
8. Hoffl K. Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen. VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie. Leipzig 1985.
9. Drzymała Z. i inni.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. WNT. Warszawa 1992.
10. Kozak D.: Wybrane operacje jednostkowe i aparaty przemysłu chemicznego. Lublin 1986
11. Iliewicz A.: Masziny i oborudowanie dla zawodow po prizwodstwu kieramiki i ogniouporow. Moskwa 1968.

Bauman V.A., Kluszancev B.V., Martynov V.D.: Mehaniczeskoje oborudowanie predpijatii stroitielnych materialov, izdielij i konstrukcij. Maszynostroenie, Moskva 1975.

Hoffl K.: Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen, VEB Deutscher Verlag hur Grundstoffindustrie, Leipzig

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak