Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-301-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wantuch Edward (ewantuch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dudek Piotr (pdudek@agh.edu.pl)
dr inż. Nieciąg Halina (hnieciag@agh.edu.pl)
dr inż. Kudelski Rafał (kudelski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu doboru wlaściwych narzędzi w procesie technologicznym, uwzględniając ich wytrzymałość, cechy stereometryczne ostrza w powiązaniu z wymaganiami dot. uchwytów obróbkowych i wymaganej dokładności przedmiotu. BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania technicznego i technologicznego procesu wytwarzania. BM2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu komputerowej automatyzacji wytwarzania i środowisk programistyczno-symulacyjnych typu CAD/CAM/CAE/CAP stosowanych w produkcji. BM2A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność obsługi właściwego oprogramowania do wspierania procesu przygotowania technologicznego wytwarzania. BM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania możliwości aplikacji wspierających dobór warunków obróbki oraz narzędzi w zautomatyzowanym wytwarzaniu. BM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość konieczności uzupełniania nabytej wiedzy oraz pracy w zespołach roboczych BM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu doboru wlaściwych narzędzi w procesie technologicznym, uwzględniając ich wytrzymałość, cechy stereometryczne ostrza w powiązaniu z wymaganiami dot. uchwytów obróbkowych i wymaganej dokładności przedmiotu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania technicznego i technologicznego procesu wytwarzania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu komputerowej automatyzacji wytwarzania i środowisk programistyczno-symulacyjnych typu CAD/CAM/CAE/CAP stosowanych w produkcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność obsługi właściwego oprogramowania do wspierania procesu przygotowania technologicznego wytwarzania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania możliwości aplikacji wspierających dobór warunków obróbki oraz narzędzi w zautomatyzowanym wytwarzaniu. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość konieczności uzupełniania nabytej wiedzy oraz pracy w zespołach roboczych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W1:Zautomatyzowane sytemy wytwarzania, rodzaje systemów wspomagania projektowania technologicznego, integracja aplikacji CAD/CAM/CAE/CAQ/CAP/CAPP.
W2:Projektowanie procesow technologicynch,podobieństwo technologiczne, technologiczność konstrukcji, systemy klasyfikacji technologicznej i technologia grupowa.
W3:Techniki generowania programów dla operacji tokarskich i frezarskich w środowisku MTS.
W4:Systemy automatycznej generacji programów sterujących na przykładzie środowiska EdgeCAM,zasady organizacji i cechy użytkowe zintegrowanych systemów wspomagania wytwarzania, moduły i struktura systemu Sysklass.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem dokumentowania procesu technologicznego, ramowym procesem technologicznym elementów należących do
  odpowiednich klas technologicznych, zapisem kart technologicznych oraz tworzeniem instrukcji obróbki.

 2. Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z oprogramowaniem wspierającym dobór warunków obróbki, doborem narzędzi obróbkowych, uzyskiwaną chropowatością powierzchni po obróbce, zapisem kart technologicznych oraz kart instrukcji obróbki.

 3. Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze środowiskiem edycyjnosymulacyjnym TOPCAM, sposobem wprowadzania danych dot. przedmiotu obrabianego,
  sposobu jego mocowania, doborem uchwytów tokarskich i narzędzi skrawających w operacjach toczenia.

 4. Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem programowania podstawowych cykli obróbkowych i wymaganymi parametrami wywoływanych procedur w operacjach toczenia.

 5. Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z budową tokarki uniwersalnej oraz strukturą układów napędowych ruchu głównego i posuwowego, układami mocowania
  przedmiotu i narzędzi, łańcuchami kinematycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także możliwościami technologicznymi tokarki uniwersalnej.

 6. Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem programowania krzywoliniowych elementów profilu przedmiotu i wymaganymi parametrami interpolacji
  kołowej, pomiarami przedmiotu obrabianego oraz sposobem przemocowania przedmiotu w operacji toczenia.

 7. Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z budową frezarki oraz strukturą układów napędowych ruchu głównego i posuwowego, układami mocowania przedmiotu
  i narzędzi, a także możliwościami technologicznymi różnych typów frezarek.

 8. Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student wykorzystuje nabyte umiejętności programowania do przygotowania kompletnego programu obróbki zadanego przedmiotu obrotowo-symetrycznego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z kolokwium obejmującego treści wykładowe oraz ocen z ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT. W-wa.2000r.
2.Przybylski W., Deja M.Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT W-wa. 2007r.
3.Lisowski E. Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej. 2003r.
4.Augustyn K. EdgeCAM komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem –Wyd. Helion 2002.
5.Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji.WNT W-wa 2000r.
6.Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, W-wa 2003.
7.Łabędź J. Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak