Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy i urządzenia transportu przemysłowego
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-302-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Smoczek Jarosław (smoczek@agh.edu.pl)
dr inż. Chodacki Jerzy (chodacki@imir.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego. BM2A_W02, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego. BM2A_W02, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego, badania ich wybranych podsystemów, sterowania i nadzorowania systemu transportowego. BM2A_W02, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. BM2A_W02, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych procesów eksploatacji systemów i urządzeń transportu przemysłowego. BM2A_W02, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania funkcjonalnych wymagań dla przemysłowych środków transportu. BM2A_W02, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego, badania ich wybranych podsystemów, sterowania i nadzorowania systemu transportowego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych procesów eksploatacji systemów i urządzeń transportu przemysłowego. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania funkcjonalnych wymagań dla przemysłowych środków transportu. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Charakterystyka dźwignic na wybranych przykładach.
  2. Charakterystyka wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego.
  3. Wybrane problemy eksploatacji urządzeń transportu przemysłowego.
  4. Wymagania nowoczesnego przemysłu w zakresie systemów i środków transportowych, charakterystyka i klasyfikacja środków transportowych.
Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. Budowa aplikacji do sterowania i nadzorowania środków transportu z zastosowaniem wybranego środowiska programowego.
  2. Badania dźwigarów suwnic pomostowych.
  3. Badania mechanizmów ruchu dźwignic.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest sumą ocen z ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 0,5 i średniej oceny ze sprawdzianu z wagą 0,5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-7204-613-0).
3. Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe. UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
4. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
5. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Obowiązuje zaliczenie sprawdzianu z wykładów. Studenci posiadający co najmniej 75% frekwencję są zwolnieni ze sprawdzianu.