Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ergonomia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-401-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Damijan Zbigniew (damijan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
dr inż. Damijan Zbigniew (damijan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna zagadnienia związane z ergonomią stanowiska pracy BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_W003 Student zna i ma wiedzę dotyczącą zintegrowanego zarządzania środowiskiem BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W004 Student zna zagadnienia antropometryczne i biomechaniczne. BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zagadnienia związane z ergonomią stanowiska pracy + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i ma wiedzę dotyczącą zintegrowanego zarządzania środowiskiem + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna zagadnienia antropometryczne i biomechaniczne. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Ergonomia jako nauka i dziedzina stosowana: geneza, definicja, zakres, podmiot i cele.
Podstawowy model ergonomiczny – struktura, interpretacja elementów składowych.
Etapy pracy i ocena ich stopnia ciężkości – stosowane metody i narzędzia badań.
Charakterystyka okresu nauki, pracy właściwej i monotypowej z monotonią.
Zmęczenie: przyczyny, klasyfikacja, zalecenia. Zasady wprowadzania przerw.
Procesy energetyczne organizmu ludzkiego, homeostaza, termoregulacja, behawioryzm.
Procesy percepcyjne (zwłaszcza widzenia i słyszenia).
Procesy informacyjne i sterujące człowieka.
Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka.
Antropometryczne zasady kształtowania obszarów pracy. Wymagania stawiane stanowisku pracy: płaszczyzna pracy, siedzisko i ich relacja; wyposażenie i jego rozmieszczenie; strefa obserwacji.
Wymagania stawiane środowisku pracy – wartości graniczne, oddziaływanie, metodologia pomiaru, kryteria oceny higienicznej, zalecenia.
Pozycja i postawa ciała pracownika, związane z tym dolegliwości i zagrożenia oraz zalecenia.
Ergonomia stanowiska komputerowego – szkodliwości i zalecenia.
Zalecenia ergonomiczne dotyczące pracy operatora.

Ćwiczenia audytoryjne:

Określenie wartości wybranych cech antropometrycznych – pomiar i analiza statystyczna.
Asymetria anatomiczna i funkcjonalna. Wykreślenie zasięgów ruchu kończyn oraz określenie stref pracy i sformułowanie zaleceń.
Ocena wybranych stanowisk pracy w aspekcie uzyskanych danych statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych.
Ocena wydolność fizjologicznej pracującego organizmu i stopnia ciężkości pracy. Monotonia i monotypia – zagrożenia i sposoby zaradcze.
Badanie psychofizycznych możliwości człowieka. Ekonomika ruchu.
Urządzenia informacyjne oraz sterownicze – cechy, dobór i zalecenia ergonomiczne. Proces widzenia i wymagania stawiane warunkom świetlnym.
Zagadnienie komunikowania się i warunki akustyczne pomieszczeń – badanie i zalecenia. Wibracja – działanie, kryteria biologiczne, normatywy higieniczne, metody zaradcze.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 16 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz ćwiczeń z wagą 20:80.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw biomechaniki i analiz statystycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykowska M.: Ergonomia. Wyd. AGH, Kraków 1994. http://ergonomia.imir.agh.edu.pl, 2001.
Wykowska M.: Zajęcia laboratoryjne z ergonomii. Wyd. AGH, skrypt 1412, Kraków 1995.
Praca zbiorowa (red. Koradecka D.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T. 1 i 2, Wyd. CIOP, Warszawa 1997.
Kamieńska-Żyła M.: Stanowisko komputerowe. Wyd. AGH, Kraków 1995.
Praca zbiorowa (red. Knapik S.): Ergonomia i ochrona pracy. Wyd. AGH, skrypt nr 1464, Kraków 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak