Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy nadzorowania procesów transportowych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-407-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Smoczek Jarosław (smoczek@agh.edu.pl)
dr inż. Chodacki Jerzy (chodacki@imir.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie systemów nadzorowania procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich, w tym również zagadnienia nietypowe. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych systemów nadzorowania procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie systemów nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich, w tym również zagadnienia nietypowe. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych systemów nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Charakterystyka systemów nadzorowania procesów transportowych.
  2. Systemy wizyjne i śledzenia w procesie eksploatacji systemów transportowych.
  3. Systemy łączności i nawigacji w systemach transportowych.
  4. Automatyzacja identyfikacji towarów i ładunków oraz położenia urządzenia transportowego w przestrzeni roboczej.
  5. Środowiska cyfrowe do sterowania i nadzorowania systemu transportowego.
  6. Zautomatyzowane systemy i urządzenia monitoringu wybranych parametrów eksploatacyjnych urządzeń transportowych dla potrzeb decyzyjnych.
  7. Systemy nadzorowania procesów transportowych na wybranych przykładach.
Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. Metody i techniki nadzorowania i badania procesów transportowych.
  2. Projektowanie układów wizyjnych dla potrzeb nadzorowania procesu eksploatacji środków transportu.
  3. Projekt zadania nadrzędnego sterowania, wizualizacji i nadzorowania procesu transportowego.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest sumą ocen z ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 0,5 i średniej oceny ze sprawdzianu z wagą 0,5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
3. Publikacje z serii Transport Systems Telematics.
4. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Obowiązuje zaliczenie sprawdzianu z wykładów. Studenci posiadający co najmniej 75% frekwencję są zwolnieni ze sprawdzianu.