Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania i badań
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-101-KW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
dr inż. Cioch Witold (cioch@agh.edu.pl)
dr inż. Malcher Tadeusz (malcher@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna metody analizy danych oraz przetwarzania sygnałów BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu możliwości pakietów oprogramowania MATLAB, Statistica, Exel do analizy i przetwarzania danych BM2A_W12, BM2A_W02, BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna nowoczesne narzędzia do modelowania bryłowego elementów części i maszyn oraz złożonych układów mechanicznych BM2A_W04, BM2A_W11, BM2A_W02, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W004 Student zna możliwości pakietów oprogramowania do modelowania bryłowego BM2A_W04, BM2A_W02, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać analizę sygnału cyfrowego z wykorzystaniem różnych metod BM2A_U08, BM2A_U05, BM2A_U10, BM2A_U11, BM2A_U14, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi opracować w formie graficznej wyniki analizy danych BM2A_U08, BM2A_U05, BM2A_U01, BM2A_U10, BM2A_U11, BM2A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student potrafi wykonać model bryłowy elementów części i maszyn na średniozaawansowanym poziomie BM2A_U05, BM2A_U14, BM2A_U02, BM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi wykonać modele numeryczne złożonych układów mechanicznych BM2A_U05, BM2A_U01, BM2A_U14, BM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi wykonać dokumentację techniczną z wykorzystaniem pakietów CAD BM2A_U08, BM2A_U05, BM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Potrafi przygotować prezentację multimedialną modelowanego układu z wykorzystaniem narzędzi CAD BM2A_U20, BM2A_U21, BM2A_U08, BM2A_U17, BM2A_U18, BM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie projektowania oraz analizie pracy maszyn i urządzeń. BM2A_K07, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna metody analizy danych oraz przetwarzania sygnałów + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu możliwości pakietów oprogramowania MATLAB, Statistica, Exel do analizy i przetwarzania danych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna nowoczesne narzędzia do modelowania bryłowego elementów części i maszyn oraz złożonych układów mechanicznych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna możliwości pakietów oprogramowania do modelowania bryłowego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać analizę sygnału cyfrowego z wykorzystaniem różnych metod - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować w formie graficznej wyniki analizy danych - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać model bryłowy elementów części i maszyn na średniozaawansowanym poziomie - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać modele numeryczne złożonych układów mechanicznych - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi wykonać dokumentację techniczną z wykorzystaniem pakietów CAD - - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi przygotować prezentację multimedialną modelowanego układu z wykorzystaniem narzędzi CAD - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie projektowania oraz analizie pracy maszyn i urządzeń. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Analiza i Przetwarzanie Danych

  Rola informacji w gospodarce i zarządzaniu. Podstawowe definicje, pojęcia i miary. Źródła i zasoby informacyjne oraz sposoby korzystania z nich. Zarządzanie, porządkowanie i przepływ informacji. Zagadnienia nadmiarowości. Metody kompresji, szyfrowania i ich zastosowanie do przechowywania i przesyłaniu informacji.
  Metody ankietowe w uzyskiwaniu informacji ilościowych i jakościowych. Pomiary podstawowym źródłem informacji o charakterze ilościowym w inżynierii mechanicznej.
  Elementy teorii sygnałów, ich uzyskiwanie, przetwarzanie i interpretacja. Metody sygnałowe w opisie nieliniowości. Transformacje sygnałów w zastosowaniach inżynierskich.
  Statystyczne metody opracowywania wyników badań, wnioskowanie statystyczne i prezentacji wyników badań. Zasady estymacji, estymatory i algorytmy. Szacowanie niepewności. Zasoby i możliwości programów MATLAB, STATISTICA, EXCEL
  Szeregi czasowe i ich zastosowanie do uzyskiwania informacji o charakterze predykcyjnym.
  Graficzne metody wizualizacji i prezentacji danych. Procesy losowe generowane szumem białym., modele AR, MA, ARIMA. Nadzór nad zasobami i prawna ochrona informacji.

 2. Inżynierskie Oprogramowanie Komputerowe

  Wprowadzenie do systemów CAD/CAM wykorzystywanych w komputerowym wspomaganiu prac projektowych. Podstawy projektowania parametrycznego. Klasyfikacja modeli i ich zastosowanie w strukturze CAD. Projektowanie obiektowe w budowie maszyn. Modelowanie bryłowe z zastosowaniem elementów kształtujących. Szkic parametryczny. Więzy geometryczne i wymiarowe. Elementy szkicowe, wstawiane i konstrukcyjne. Dokumentacja techniczna i technologiczna elementów maszyn i urządzeń. Podstawy zasad tworzenia złożeń. Prezentacja programów SolidWorks, Inventor, Unigraphics i Pro/Engineer wraz z ich podstawowymi funkcjami.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Analiza i Przetwarzania Danych

  Formatowanie i eksport danych i wyników do różnych programów w formatach wektorowych i bitmapowych.
  Analiza przykładowego sygnału cyfrowego. Analiza widmowa, filtrowanie, analiza składników.
  Analiza przykładowych wyników i danych w celu określenie związków ilościowych metodami korelacyjnych, autoregresji oraz predykcja. Analiza wariancyjna i weryfikacja hipotez statystycznych, przedziały ufności, rozkłady zmiennych.
  Rysowanie przebiegów i opracowanie graficzne ostatecznych wyników wraz z analizą statystyczną. Samodzielne pisanie algorytmów opracowywania i prezentacji danych na przykładzie programu MATLAB.

 2. Inżynierskie Oprogramowanie Komputerowe

  Podstawy projektowania parametrycznego w programach CAD. Podstawowe operacje i relacje konstrukcyjne. Zasady tworzenia poprawnej geometrii elementów. Elementy szkicownika.
  Podstawy modelowania brył. Bryły wyciągane, obrotowe. Elementy tworzone przez przeciąganie przekroju wzdłuż trajektorii. Elementy tworzone na podstawie połączenia zmiennych przekrojów.
  Modelowanie złożeń. Tworzenie dokumentacji technicznej elementów maszyn i urządzeń.
  Parametryzacja modelu i relacje wymiarowe. Modelowanie elementów o złożonej geometrii.
  Prace własne studentów.
  Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 23 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest wyliczana jako średnia ocen uzyskanych z obydwu przedmiotów.
Oceny z obydwu przedmiotów muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tytko A. Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych. Rozprawy Monografie, nr 65, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1998;
Brandt Siegmund. Analiza danych. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998
Zieliński T. Analiza sygałów cyfrowych. Wydawnictwo Łaczności, Warszawa 2004.
Podręczniki z zakresu statystyki matematycznej w zastosowaniach inżynierskich oraz podręczniki COREL, MTLAB, STATISTICA, EXCEL, itp.
Tickoo S.: Pro/Engineer Wildfire for Designer Release 2.0. CADCIM Technologies 2005
Skarka W, Mazurek A.: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wydawnicto HELION, 2005
Stasiak F.: Autodesk Inventor 11. Zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo ExpertBooks, 2006.
Lisowski E.: „Modelowanie geometrii elementów złożeń oraz kinematyki maszyn w programie Pro/Engineer Wildfire”, Podręcznik dla studentów wyższych szkól technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2005, s.245
Świder J., Heruś K.: „Zastosowanie funkcyjnych obiektów elementarnych do wspomagania modelowania maszyn zorientowanego na analizę ruchu”.\, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak