Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie w projektowaniu maszyn
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-102-KW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Cieplok Grzegorz (cieplok@agh.edu.pl)
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
mgr inż. Szczęch Marcin (szczech@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna możliwości i zastosowanie w projektowaniu obiektów mechanicznych zaawansowanych systemów CAD BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W02, BM2A_W07, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych w szczególności modelowania stochastycznego BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W07, BM2A_W17, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych BM2A_U03, BM2A_U20, BM2A_U02, BM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi opracować model obiektu obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD BM2A_U03, BM2A_U02, BM2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania BM2A_K02, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna możliwości i zastosowanie w projektowaniu obiektów mechanicznych zaawansowanych systemów CAD + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych w szczególności modelowania stochastycznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować model obiektu obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Elementy metodycznego procesu projektowo – konstrukcyjnego
Modelowanie w realizacji procesu konstrukcyjnego, modelowanie fizyczne, modelowanie matematyczne. Modelowanie układów poddanych działaniu statycznych obciążeń mechanicznych. Modelowanie układów poddanych obciążeniom cieplnym i mechanicznym w warunkach nieustalonych. Modelowanie układów kinetostatycznych , poddanych działaniu sił masowych. Metoda elementów skończonych w konstruowaniu elementów maszyn. Modelowanie układów mechanicznych poddanych obciążeniom dynamicznym. Modele strukturalne łożysk ślizgowych. Modelowanie fizyczne łożysk ślizgowych. Rozwinięty warunek tarcia płynnego. Modelowanie matematyczne łożysk hydrodynamicznych. Szczególne postacie równania Reynoldsa. Modele matematyczne dla nieodkształcalnych elementów ograniczających hydrostatyczną szczelinę smarową. Adaptacja równania Hagena Poiseulle’a . Unormowana metodyka obliczeń łożysk hydrodynamicznych. Przepływ hydromagnetyczny cieczy lepkiej. Prognozowanie trwałości i niezawodności łożysk ślizgowych o tarciu mieszanym i płynnym. Aprioryczna ocena trwałości i niezawodności elementów maszyn z wykorzystaniem symulacji komputerowej.Szybkie tworzenie prototypu. Budowa obiektów z tworzyw, proszków, wosku formierskiego, papieru. Parametryzacja konstrukcji

Ćwiczenia laboratoryjne:
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Modelowanie fizyczne i matematyczne obiektów technicznych.
Zastosowanie pakietu Math-CAD w modelowaniu. Realizacja procesu symulacji komputerowej na modelach stochastycznych dla wybranych elementów maszynowych. Parametryzacja konstrukcji i jej zastosowanie w powstawaniu optymalnej konstrukcji. Zastosowanie pakietu Pro/DESKTOP w symulacji. Modelowanie bryłowe jako element procesu rapid prototyping. MES w projektowaniu maszyn. Modelowanie łożysk hydrostatycznych w oparciu o równanie Hagena Poiseulle’a.
Modelowanie hydrodynamicznego łożyska ślizgowego z wykorzystaniem numerycznego rozwiązania równania Reynoldsa.
Analiza porównawcza stanu naprężeń w układach mechanicznych wyznaczonego na podstawie uproszczonego modelu fizycznego oraz na podstawie modelowania z wykorzystaniem metody
elementów skończonych. Analiza porównawcza naprężeń w sprężynach śrubowych o zwojach końcowych zamkniętych.
Analiza naprężeń termicznych i mechanicznych w połączeniu skurczowym w warunkach nieustalonych. Analiza stanu naprężeń wywołanych siłami masowymi w ruchomym układzie mechanicznym. Analiza stanu naprężeń wywołanych obciążeniami dynamicznymi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 23 godz
Udział w wykładach 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 46 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Wykonanie projektu 22 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą Oceny końcowej jest ocena z ćwiczeń laboratoryjnych, która może być skorygowana o 0,5 stopnia w zależności od aktywności na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość pakietu MS OFFICE

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2000
Salwiński J.: Zagadnienia apriorycznej oceny zdolności do utrzymania stanu działania łożysk
ślizgowych o tarciu płynnym, Wydawnictwa AGH Kraków 1998
Woolfson M. M., Pert G. J.: An Introduction to Computer Simulation. Oxford University Press, New
York 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak