Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka przemysłowa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-110-KW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe problemy współczesnej logistyki (logistics) i posiada wiedzę o łańcuchach dostaw (supply chain) BM2A_W13 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę o funkcjonalnym i procesowym ujęciu logistyki; logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odpadów BM2A_W13 Egzamin,
Prezentacja
M_W003 Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji BM2A_W05, BM2A_W13 Egzamin,
Odpowiedź ustna
M_W004 Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises BM2A_W12, BM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W005 Zna problemy związane z dystrybucją produktów oraz metody rozwiązywania zagadnień transportowych BM2A_W05, BM2A_W03, BM2A_W13 Egzamin
M_W006 Ma wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi oraz z zakresu powiązań logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa BM2A_W13 Udział w dyskusji
M_W007 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) BM2A_W13 Aktywność na zajęciach
M_W008 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) BM2A_W05, BM2A_W13 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie formułować modele różnych procesów logistycznych (prognozowanie, optymalizacja zadań transportowych, zapasy), potrafi znaleźć rozwiązania oraz wykorzystywać je w działalności przedsiębiorstwa BM2A_U12, BM2A_U01, BM2A_U13, BM2A_U05 Egzamin
M_U002 Umie opisać i zdefiniować funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie wykorzystując różne ujęcia (europejskie, amerykańskie) BM2A_U06, BM2A_U13 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe problemy współczesnej logistyki (logistics) i posiada wiedzę o łańcuchach dostaw (supply chain) + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o funkcjonalnym i procesowym ujęciu logistyki; logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odpadów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna problemy związane z dystrybucją produktów oraz metody rozwiązywania zagadnień transportowych + - - - - - - - - - -
M_W006 Ma wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi oraz z zakresu powiązań logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W007 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) + - - - - - - - - - -
M_W008 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie formułować modele różnych procesów logistycznych (prognozowanie, optymalizacja zadań transportowych, zapasy), potrafi znaleźć rozwiązania oraz wykorzystywać je w działalności przedsiębiorstwa - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opisać i zdefiniować funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie wykorzystując różne ujęcia (europejskie, amerykańskie) - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

W01 Wstęp do logistyki, podstawowe pojęcia
W02 Logistyka procesów zaopatrzenia
W03 Optymalizacja zapasów
W04 Podstawy logistyki produkcji – Lean Management
W05 Logistyka dystrybucji
W06 Automatyczna identyfikacja i EDI w systemach logistycznych
W7 Zagadnienia transportowe w ujęciu badań operacyjnych
W8 Logistyka a ekonomika przedsiębiorstwa

Ćwiczenia projektowe:
Prezentacje

Każdy student przygotowuje prezentację – czas referowania 15’.
Tematy przedstawia prowadzący zajęcia – student wybiera temat lub proponuje własny.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.75 ocena egzaminu + 0.25 ocena ćwiczeń
Możliwe podwyższenie oceny o max 0.5 – za 75 % obecności na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa, PWE 2010
2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWE 2010
3. Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Poznań, ILiM 2009
4. Krawczyk S.: Logistyka – teoria i praktyka. T. 1 i 2. Poznań, PWE 2011
5. Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy. Poznań, ILiM 2008
6. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Poznań, ILiM 2008
7. Murphy P.R., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Gliwice, HELION 2011
8. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008
9. Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2002
10.Michlowicz E.: Zarys logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012
11.Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Poznań, ILiM 2001
12.Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z. : Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWE 2012
13.Szołtysek J.: Logistyka zwrotna. Reverse logistics. ILiM, Poznań 2009

Pomoce: czasopisma i portale internetowe
1.Logistyka
2.Eurologistics
3.Gospodarka Materiałowa i Logistyka
4.Logistyka a Jakość

www.logistyka.net.pl
www.ilim.poznan.pl
www.gs1pl.org
www.elalog..org
www.cscmp.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zerowego (3 zadania) obejmującego metody ilościowe omawiane na wykładach – warunek: min 80% obecności na wykładach.
Na wykładach sprawdzana jest obecność.