Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-2-206-KW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES BM2A_W05, BM2A_W07, BM2A_W01, BM2A_W09, BM2A_W04, BM2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawy matematyczne analiz wytrzymałościowych MES BM2A_W05, BM2A_W01, BM2A_W04, BM2A_W02 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu BM2A_U03, BM2A_U04, BM2A_U01, BM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych BM2A_U03, BM2A_U04, BM2A_U01, BM2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych BM2A_K03, BM2A_K02, BM2A_K01, BM2A_K04, BM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy matematyczne analiz wytrzymałościowych MES + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów ma zaznajomić studenta z podstawami teoretycznymi (teorią sprężystości) metody elementów skończonych (MES), jak również zrozumieć mechanizm rozwiązywania zagadnień wytrzymałościowych przy użyciu MES.

Ćwiczenia projektowe:

Celem ćwiczeń projektowych jest pokazanie podejścia do modelowania MES, czyli budowy modelu, definiowania odpowiednich warunków brzegowych i stosowania adekwatnego typu analizy komputerowej. Realizowane jest to poprzez rozwiązywanie prostych zagadnień projektowych, począwszy od koncepcji (projektu) danego urządzenia (obiektu) aż po wnioski płynące z analizy wytrzymałościowej (interpretacja wyników).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 23 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Udział w wykładach 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Finite Element Method (5th Edition) Volume 1 – The Basis
By: Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L. © 2000 Elsevier

Finite Element Method (5th Edition) Volume 2 – Solid Mechanics
By: Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L. © 2000 Elsevier

Finite Element Method (5th Edition) Volume 3 – Fluid Dynamics
By: Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L. © 2000 Elsevier

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak