Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki wytwarzania
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-105-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali BM1A_W13, BM1A_W08 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi BM1A_W13, BM1A_W08 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych BM1A_W14 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych BM1A_U26, BM1A_U22 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych BM1A_U23 Kolokwium
M_U005 Umie zindentyfikować podstawowe maszyny i urządzenia w ciągach technologicznych procesów wytwarzania wybranych metali BM1A_U29 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów BM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych + + - - - - - - - - -
M_U004 Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych + + - - - - - - - - -
M_U005 Umie zindentyfikować podstawowe maszyny i urządzenia w ciągach technologicznych procesów wytwarzania wybranych metali + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

W01 Specyfika branżowa produkcji przemysłowej, podstawowe pojęcia technik wytwarzania: technologie, procesy, operacje, produkcja surówki: materiały wsadowe, produkty wielkiego pieca, produkcja stali: surowce do produkcji stali, produkcja stali w konwertorach tlenowych, piecach elektrycznych, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali
W02 Produkcja aluminium: produkcja tlenku glinu, elektroliza tlenków glinu
W03 Produkcja miedzi: produkcja kamienia miedziowego, konwertowanie kamienia miedziowego, rafinacja miedzi, produkty uboczne produkcji miedzi
W04 Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich zastosowania

Ćwiczenia audytoryjne:
Treść ćwiczeń

Schematy technologiczne produkcji: zasady opracowania, funkcje, zadania
Przepływ produkcji przemysłowej: podstawowe parametry przepływu, rodzaje przepływu
Zasady opracowywania bilansów
Bilanse materiałowe: zakładów produkcyjnych, wydziałów, procesów, operacji technologicznych
Przykłady: bilans technologiczny produkcji stali
Pzykłady: produkcja spieku hutniczego, produkcja surówki wielkopiecowej, produkcja stali, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali
Urządzenia technologiczne do produkcji aluminium
Urządzenia technologiczne do produkcji miedzi
Urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kalpakijan S.: Manufacturing processes for engineering materials. Addison-Wesley, Pub. Co. London 1984.
2. Niebel B., Draper A., Wysk R.: Modern manufacturing process engineering. McGraw Hill Co. N.Y. 1989.
3. Timings R.I.: Manufacturing technology. vol. 1 and vol. 2, Longman Pub. Co. London 1998.
4. Ostwald P., Munoz J.: Manufacturing processes and systems. Willey Pub. Co. London 1997.
5. Praca zbiorowa: Metalurgia ogólna. Wyd. Śląsk, Katowice 1970.
6. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zerowego z przedmiotu techniki wytwarzania warunek: obecność na wykładach. Na wykładach sprawdzana jest obecność.