Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zapis konstrukcji
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-106-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Sujecki Kazimierz (sujecki@imir.agh.edu.pl)
mgr inż. Burkiewicz Jadwiga (burkiew@imir.agh.edu.pl)
dr inż. Łukasik Jan (janluk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne BM1A_W09, BM1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych BM1A_W10, BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W11 Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W16 Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) BM1A_U01, BM1A_U10 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej BM1A_U01, BM1A_U09 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych BM1A_K02, BM1A_K04, BM1A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przekaz informacji technicznej – niezbędnym elementem procesów: projektowego, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Sposoby zapisu konstrukcji, podstawowe nośniki informacji. Cele przedmiotu. Normalizacja w rysunku technicznym (1).
Pojęcie rzutu. Rzut środkowy, równoległy, prostokątny. Rzutowanie aksonometryczne – zasady wykonywania i zastosowanie w przekazie informacji technicznej (2).
Rzutowanie prostokątne Monge’a podstawową formą odwzorowania utworów przestrzennych na płaszczyźnie. Europejski i amerykański układ rzutni. Zasada koniecznej liczby rzutów. Znaki wymiarowe – jednym z podstawowym elementów zapisu postaci geometrycznej (2).
Sposoby i zasady odwzorowania. Podstawowe wytyczne wymiarowania. Metodyka wykonywania rysunków modelu. (2).
Rzutowanie, przekroje i rozwinięcia powierzchni brył wielościennych i obrotowych (2).
Przenikanie brył (wielościany i bryły obrotowe). Metody wyznaczania charakterystycznych punktów linii przenikania. Szczególne przypadki linii przenikania. Uproszczone przedstawianie linii przenikania (2).
Uproszczenia i umowności w odwzorowaniu na przykładzie połączeń gwintowych
i spawanych (2).
Zapis chropowatości powierzchni na rysunkach wykonawczych części maszynowych. Zapis tolerancji wymiarów (2).
Zasady wykonania i odczytywanie rysunków złożeniowych zespołów maszynowych (1).

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Rozwiązywanie zadań
Ćwiczenie 2. Rzutowanie prostokątne
wiczenie 3. Rzuty dodatkowe wielościanu. Szkic modelu I – audytoryjnie
Ćwiczenie 4. Rzutowanie wielościanów – kontrolne. Rzuty brył obrotowych
Ćwiczenie 5. Szkic modelu II
Ćwiczenie 6. Rzutowanie brył obrotowych – kontrolne
Ćwiczenie 7. Rysunek modelu – kontrolny
Ćwiczenie 8. Zaliczenie końcowe ćwiczeń

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 42 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004 (wydanie 24 i późniejsze)
2. K. Sujecki, J. Burkiewicz: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Skrypt AGH, SU 1702, Kraków 2009r.
3. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Zadania. WNT 1999
4. J. Bajkowski: Podstawy zapisu konstrukcji OWPW 2011
5. Z. Lewandowski: Geometria wykreślna, PWN
6. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Podstawy. Wrocław 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak