Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-203-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Sujecki Kazimierz (sujecki@imir.agh.edu.pl)
mgr inż. Burkiewicz Jadwiga (burkiew@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy BM1A_W10, BM1A_W04, BM1A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W16 Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni BM1A_W04, BM1A_W12, BM1A_W11 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W11 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej BM1A_U12, BM1A_U10, BM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne BM1A_U09, BM1A_U01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych BM1A_K02, BM1A_K04, BM1A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia - - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni - - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenie 1. Połączenia gwintowe . Dobór elementów z norm
Ćwiczenie 2. Szkic modelu metalowego. Połączenia spawane
Ćwiczenie 3. Zespół wieloczęściowy. Szkice wykonawcze części
Ćwiczenie 4. Zespół mechaniczny – rysunek złożeniowy
Ćwiczenie 5. Model metalowy – arkusz kontrolny
Ćwiczenie 6. Detalowanie I
Ćwiczenie 7. Detalowanie – kontrolne.
Ćwiczenie 8. Zaliczenie końcowe ćwiczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Wykonanie projektu 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student musi mieć zaliczony kurs Zapisu Konstrukcji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004 (wydanie 24 i późniejsze)
2. K. Sujecki, J. Burkiewicz: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Skrypt AGH, SU 1702, Kraków 2009 r.
3. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Zadania. WNT 1999
4. J. Bajkowski: Podstawy zapisu konstrukcji, OWPW, 2011
5. Z. Lewandowski: Geometria wykreślna, PWN
6. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Podstawy. Wrocław 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak