Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-204-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Rudnicki Zbigniew (zbrudnic@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Prync Skotniczny Krystyna (prync@agh.edu.pl)
Rudnicki Zbigniew (zbrudnic@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o języku HTML oraz ogólną wiedzę o innych językach opisu dokumentów. BM1A_W05 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna podstawy konstruowania algorytmów i algorytmicznego definiowania działań inżynierskich oraz wybranych procedur numerycznego rozwiązywania problemów. BM1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna interfejs i podstawowe możliwości pakietu Matlab BM1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna podstawowe operacje na macierzach i wektorach w systemie Matlab. BM1A_W05 Kolokwium
M_W005 Zna podstawy programowania obiektowego oraz budowy interfejsów graficznych użytkownika w językach Matlab oraz Visual Basic. BM1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Posiada ogólną wiedzę o języku C oraz jego różnicach względem języka Matlab BM1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W007 Ma podstawową wiedzę o systemach relacyjnych baz danych i podstawowych poleceniach języka SQL BM1A_W05 Odpowiedź ustna
M_W008 Ma ogólną wiedzę o roli języków HTML i PHP w tworzeniu i obsłudze internetowych baz danych BM1A_W05 Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Potrafi konstruować programy obliczeń inżynierskich (z pętlami, instrukcjami warunkowymi, funkcjami użytkownika, generowaniem wykresów) w języku Matlab. BM1A_W05 Kolokwium
M_U002 Potrafi realizować podstawowe operacje na wektorach i macierzach w Matlabie BM1A_W05, BM1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi wykorzystać narzędzia Matlaba rozwiązywania równań wielomianowych oraz układów równań liniowych BM1A_W05, BM1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi tworzyć i uruchamiać proste programy w języku C. BM1A_U09, BM1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi konstruować proste programy z dialogowym interfejsem graficznym w Matlabie oraz języku Visual Basic BM1A_W05, BM1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie informatyki, związane z jej szybkim rozwojem BM1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie istotę dekompozycji dużych programów na podprogramy lub klasy obiektów oraz znaczenie indywidualnej odpowiedzialności za fragment pracy zespołowej BM1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o języku HTML oraz ogólną wiedzę o innych językach opisu dokumentów. + - - - - - - - - - +
M_W002 Zna podstawy konstruowania algorytmów i algorytmicznego definiowania działań inżynierskich oraz wybranych procedur numerycznego rozwiązywania problemów. + - + - - - - - - - +
M_W003 Zna interfejs i podstawowe możliwości pakietu Matlab + - + - - - - - - - +
M_W004 Zna podstawowe operacje na macierzach i wektorach w systemie Matlab. + - + - - - - - - - +
M_W005 Zna podstawy programowania obiektowego oraz budowy interfejsów graficznych użytkownika w językach Matlab oraz Visual Basic. + - + - - - - - - - +
M_W006 Posiada ogólną wiedzę o języku C oraz jego różnicach względem języka Matlab + - + - - - - - - - +
M_W007 Ma podstawową wiedzę o systemach relacyjnych baz danych i podstawowych poleceniach języka SQL + - - - - - - - - - +
M_W008 Ma ogólną wiedzę o roli języków HTML i PHP w tworzeniu i obsłudze internetowych baz danych + - - - - - - - - - +
Umiejętności
M_U001 Potrafi konstruować programy obliczeń inżynierskich (z pętlami, instrukcjami warunkowymi, funkcjami użytkownika, generowaniem wykresów) w języku Matlab. + - + - - - - - - - +
M_U002 Potrafi realizować podstawowe operacje na wektorach i macierzach w Matlabie + - + - - - - - - - +
M_U003 Potrafi wykorzystać narzędzia Matlaba rozwiązywania równań wielomianowych oraz układów równań liniowych + - + - - - - - - - +
M_U004 Potrafi tworzyć i uruchamiać proste programy w języku C. + - + - - - - - - - +
M_U005 Potrafi konstruować proste programy z dialogowym interfejsem graficznym w Matlabie oraz języku Visual Basic + - + - - - - - - - +
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie informatyki, związane z jej szybkim rozwojem + - - - - - - - - - +
M_K002 Rozumie istotę dekompozycji dużych programów na podprogramy lub klasy obiektów oraz znaczenie indywidualnej odpowiedzialności za fragment pracy zespołowej + - - - - - - - - - +
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tworzenie stron WWW. Języki HTML i XML. Konstruowanie algorytmów. Zmienne i typy oraz struktury danych. Języki programowania i translacja. Matlab: charakterystyka, programowanie w Matlabie: tryb dialogowy, skrypty, funkcje; wprowadzanie i wyprowadzanie danych, instrukcje warunkowe i pętle. Operowanie na wektorach i macierzach, operatory tablicowe i macierzowe. Wykresy. Operacje plikowe. Przykłady zastosowań Matlaba.
Macierze komórkowe i struktury. Programowanie obiektowe – tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.
Język C – charakterystyka ogólna i porównanie języka C z Matlabem. Bazy danych: struktura, klucz główny, relacje, normalizacja, wymagania. Formularze. Języki: dBase i SQL. Podstawowe operacje: sortowanie i indeksowanie, wprowadzanie, aktualizacja, kwerendy. Oprogramowanie: Access, MySQL.
Internetowe bazy danych. Dynamiczne strony WWW. Ogólna ch-ka języka PHP. Przykład współpracy języków HTML i PHP – formularz obsługi bazy danych i strony generowane dynamicznie.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Algorytmy i wprowadzenie do Matlaba
a) Śledzenie działań algorytmu
b) Działanie w oknie komend Matlaba – wyrażenia i instrukcja przypisania.
c) Pisanie programów w edytorze Matlaba.
d) Zad.domowe 1: Opracowanie zadanych algorytmów; Algorytm i program tabelaryzacji funkcji.

2.Programowanie w Matlabie c.d.
Programy z pętlą i warunkiem. Wykresy 2D. Zapis do pliku
Zad.domowe 2: Rozbudowa programu tabelaryzacji funkcji (instrukcja IF oraz zapis do pliku).

3. Rozwiązywanie równań nieliniowych. Budowa interfejsu graficznego
Wyznaczanie pierwiastków wielomianu. Konstruowanie i modyfikowanie programów z interfejsem graficznym. Macierze komórek i struktur.
Zad.domowe 3: Interfejs okienkowy do poprzedniego programu

4. Macierze. Układ równań liniowych. Aproksymacja i interpolacja.
Ciągi, wektory, macierze i niektóre działania na nich. Rozwiązywanie układu równań liniowych. Interpolacja i aproksymacja.
Zad. domowe 4: Wyznaczanie reakcji w płaskim statycznym układzie sił

5. Programy z podwójną pętlą. Wykresy 3D. Funkcje użytkownika
Programy z podwójnymi pętlami. Wykresy 3D. Własne funkcje użytkownika.
Zad.domowe 5. Program okienkowy dla wykresu 3D

6. Kolokwium z Matlaba: a) elementy języka, b) proste programy, c) działania na macierzach

7. Programowanie w Ms Visual Basic

E-learning:
Studiowanie materiałów internetowych ze stron przedmiotu

Przygotowywanie się do ćwiczeń na podstawie zamieszczonych objaśnień i opisów ćwiczeń
Powtarzanie materiału z wykładów na podstawie zamieszczonych slajdów
Przerabianie załączonych testów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 24 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen poszczególnych ćwiczeń oraz kolokwium z Matlaba

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Elementarna znajomość podstaw budowy algorytmów i programowania komputerów
Znajomość podstaw operowania na macierzach i wektorach
Elementarna znajomość Internetu, języka HTML i zasad tworzenia stron WWW.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 A.Kamińska, B.Pańczyk: „Matlab – przykłady i zadania” – wyd. Mikom 2002, z serii „ćwiczenia z…” (150 stron)
2 J.Brzózka, L.Dorobczyński: „Programowanie w Matlab”, wyd.Mikom 1998. (314 stron)
3 B.Mrozek, Zb.Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wyd.HELION 2004
4 Wiesława Regel: Wykresy i obiekty graficzne w MATLAB. Wyd.MIKOM 2003
5 Materiały na stronach przedmiotu:
http://www.kkiem.agh.edu.pl/dydakt/zaoczne/index.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak